Do zadań Inspekcji Transportu Drogowego dojdzie utrzymanie i naprawa urządzeń do ważenia pojazdów – wynika z projektu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, który przygotowali posłowie Platformy Obywatelskiej. Chodzi o stacjonarne wagi, które wykorzystywane są przy kontroli przewozów po drogach krajowych. Za ich pomocą wykrywane są na przykład przeładowane ciężarówki, których nacisk osi na jezdnię niszczy jej nawierzchnię. Propozycje te trafiły już do Sejmu

Zgodnie z projektem wojewodowie przekażą stacjonarne wagi inspekcji transportu drogowego w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie noweli. Przekazanie to ma nastąpić w drodze protokołów zdawczo-odbiorczych.

Nowelizacja ma usprawnić kontrole, jakie przeprowadza Inspekcja Transportu Drogowego. Zgodnie z prawem tylko inspekcja transportu drogowego jest instytucją upoważnioną do przeprowadzania kontroli dopuszczalnej masy całkowitej i nacisków osi pojazdów, którymi wykonywane są przewozy drogowe na terenie całego kraju. W praktyce używanie wag stacjonarnych jest utrudnione, gdyż formalnie znajdują się we władaniu wojewodów. Inną trudnością jest to, że na sześć takich urządzeń sprawne są tylko dwa. Wojewodowie nie mają bowiem środków na ich naprawy. Pieniądze, które mają być przeznaczone na ten cel, trafiają gdzie indziej. Dlatego teraz środki na naprawy wag przewidziane dotychczas w budżetach wojewodów trafią do głównego inspektoratu transportu drogowego (GITD).

Takie przekazanie własności wag i środków na ich naprawy ma zagwarantować, że miejsca do ważenia pojazdów zostaną w pełni wykorzystane. Zmiana prawa sprawi także, że inspekcja korzystając ze sprawnych wag, łatwiej będzie mogła wyegzekwować przepisy dotyczące dopuszczalnej masy pojazdu ciężarowego. Poza tym środki z kar nałożonych przez inspektorów zasilą konta zarządców dróg. W ten sposób pozyskają oni pieniądze na remonty nawierzchni niszczonych przez przeładowane pojazdy. Ponadto skuteczniejsza egzekucja przepisów ma ograniczyć dewastację dróg, na których obecnie poruszają się zbyt ciężkie pojazdy.