Nowe przepisy wprowadzają możliwość ponownego rozpatrzenia wniosku o przyznanie wizy Schengen i krajowej przez konsula oraz Straż Graniczną. Wniosek taki mógłby być składany w terminie siedmiu dni od odmowy przyznania wizy. Obecnie nie ma takiej możliwości.

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie pojęcia "wizy Schengen" dla tych wiz, których wydawanie uregulowane jest w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady. Odnosi się ono zarówno do wiz ważnych na terenie wszystkich państw członkowskich Schengen, jak i na terenie jednego lub kilku, lecz nie wszystkich państw.

Znowelizowana ustawa doprecyzowuje, że wiza krajowa uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium Polski lub kilku pobytów przez okres dłuższy niż trzy miesiące w ciągu roku. Wniosek o wydanie wizy krajowej - podobnie jak w przypadku wizy Schengen - nie będzie obejmował dzieci i innych osób wpisanych do paszportu.

Wprowadza też dla ubiegających się o wizę krajową lub wizę Schengen obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości co najmniej 30 tys. euro na wypadek choroby, leczenia szpitalnego lub śmierci.

Część regulacji dotyczy odpłatności za wizy

Część regulacji dotyczy odpłatności za wizy. Nowelizacja przewiduje obniżenie opłaty za przedłużenie wizy Schengen z 60 do 30 euro. W 2008 roku w Polsce przedłużono 2,1 tys. wiz.

Nowela wprowadza natomiast dodatkową opłatę za wydanie wizy przez straż graniczną dzieciom w wieku 6-12 lat - będzie to 35 euro. Dzieci do szóstego roku życia są z takiej opłaty zwolnione (podobnie jak naukowcy, uczniowie, studenci czy korzystający z ochrony czasowej). Zwolniona z opłaty będzie też młodzież do 25. roku życia, reprezentująca organizacje niekomercyjne, a uczestnicząca w konferencjach, seminariach, imprezach sportowych.

Nowelizacja doprecyzowuje zakres dokumentów, jakie mają złożyć zapraszający cudzoziemców. Mają to być także dokumenty potwierdzające m.in. możliwość zakwaterowania, utrzymania, ewentualnego leczenia cudzoziemca, tranzytu, bądź jego powrotu do kraju pochodzenia.

W przypadku, gdy cudzoziemiec przekraczający granicę odmówi pokazania dokumentu tożsamości, funkcjonariusz straży granicznej, policji, służby celnej oraz Urzędu ds. Cudzoziemców będzie miał obowiązek pobrania linii papilarnych. Odciski linii papilarnych będą mogły być pobierane także w celu weryfikacji tożsamości cudzoziemca.

Przepisy te - zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu i Rady Europejskiej z 2009 roku - mają obowiązywać od 2010 roku, a część z nich od 2011 roku.