Zasadą jest, że wyrok powinien zostać ogłoszony na tym posiedzeniu, na którym została zamknięta rozprawa. Sąd może odroczyć jego ogłoszenie tylko w sprawach zawiłych.

Od 19 kwietnia 2010 r. przy odraczaniu ogłoszenia wyroku obowiązują dodatkowe ograniczenia, które zostały wprowadzone przepisami z 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. nr 7, poz. 45).

Odroczenie tylko raz

Sąd może odroczyć tylko jeden raz na okres do dwóch tygodni i w wydanym w tej sprawie postanowieniu wskazać termin ogłoszenia. Ma to usprawnić procedurę i przyśpieszyć wydawanie wyroków kończących sprawę.

Obowiązujące wcześniej przepisy nie ograniczały, ile razy sąd może odroczyć ogłoszenie wyroku. Wskazywały jedynie, że wyrok powinien zostać ogłoszony w ciągu dwóch tygodni od posiedzenia, na którym została zamknięta rozprawa.

Kolejna zmiana procedury cywilnej dotyczy osoby, która ogłasza odroczony wyrok. Dotychczas mógł to zrobić wyłącznie sam przewodniczący. Od 19 kwietnia 2010 r. w takim przypadku oprócz niego ogłosić odroczony wyrok może również sędzia sprawozdawca na posiedzeniu jawnym nawet pod nieobecność stron.

Dowody z przesłuchania

Usprawnieniu procedury sądowej mają również służyć zmiany w sposobie dopuszczania dowodu z przesłuchania stron. Teraz tylko od sądu zależy, czy przesłucha strony w sytuacji, gdy po wyczerpaniu środków dowodowych lub w razie braku tych środków pozostały jeszcze niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

– Dowód z przesłuchania stron był dopuszczalny, jedynie gdy nie było możliwe wyjaśnienie istotnych okoliczności sprawy innymi dowodami, na przykład z dokumentów i zeznań świadków – mówi Marcin Marcinkowski, radca prawny i adwokat z Kancelarii Prawnej Marcin Marcinkowski.

Twierdzi, że wadliwą praktyką wielu sądów stało się przesłuchiwanie stron, tylko dlatego że nie wyczerpano wszelkich dostępnych środków dowodowych. Nowelizacja uwypukla uzupełniający i pomocniczy charakter tego dowodu.