Pełnomocnik, który nie stwierdził podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej albo skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, musi o tym niezwłocznie zawiadomić stronę lub sąd.
Niezadowolona z orzeczenia strona, której sąd przyznał adwokata lub radcę prawnego z urzędu, ma prawo domagać się od niego, aby wniósł skargę kasacyjną albo skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Pełnomocnik, który nie stwierdził podstaw do wniesienia skargi, musi o tym zawiadomić na piśmie stronę lub sąd – przewidują przepisy ustawy z 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
Wchodzące w życie 19 kwietnia 2010 r. przepisy noweli określają procedurę, jaka musi być zachowana. Adwokat lub radca prawny powinien dokonać zawiadomienia najpóźniej w ciągu dwóch tygodni, licząc od dnia, w którym został poinformowany o tym, że wyznaczono go na pełnomocnika z urzędu. Do zawiadomienia dołącza swoją opinię o braku podstaw do wniesienia skargi.
Opinia nie będzie jednak włożona do akt sprawy i doręczona stronie przeciwnej. Chodzi o to, aby przeciwnik procesowy nie zapoznał się z argumentami uzasadniającymi brak podstaw do wniesienia rewizji.
Gdy opinia będzie sporządzona niestarannie, sąd zawiadomi o tym organ samorządu zawodowego pełnomocnika. Następnie okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców prawnych wyznaczy innego adwokata lub radcę prawnego. Musi to zrobić w ciągu dwóch tygodni. O wyznaczeniu zawiadamia też sąd i podaje dane pełnomocnika oraz jego adres do doręczeń.