Przedsiębiorcy z branży budowlanej będą lepiej chronieni. Jutro wchodzi w życie nowelizacja kodeksu cywilnego wprowadzająca gwarancję zapłaty za roboty budowlane.

– Przepisy te zwiększają bezpieczeństwo procesu budowlanego – mówi Zbigniew Wrona, wiceminister sprawiedliwości.

Obowiązki inwestora

Wykonawcy robót budowlanych będą mogli wystąpić do inwestorów o udzielenie ochrony na każdym etapie, a nie tylko przy podpisywaniu umowy. Na udzielenie gwarancji inwestor będzie miał 45 dni od wystąpienia z takim żądaniem przez wykonawcę lub podwykonawcę.

– Inwestor nie będzie mógł przez czynność prawną wyłączyć ani ograniczyć prawa wykonawcy do żądania od inwestora gwarancji zapłaty. Odstąpienie inwestora od umowy spowodowane żądaniem wykonawcy przedstawienia gwarancji zapłaty będzie bezskuteczne – mówi Marcin Walczak, ekspert parlamentarny ds. społeczno-gospodarczych Centrum Monitoringu Legislacji Konfederacji Pracodawców Polskich.

Jeżeli wykonawca nie uzyska żądanej gwarancji w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 45 dni, to wówczas będzie miał prawo odstąpić od umowy z winy inwestora. Będzie to oznaczało, że niewykonanie robót budowlanych nastąpiło z przyczyn leżących po stronie inwestora. Wykonawcy prac będzie więc przysługiwało prawo do wynagrodzenia.