Członkowie zarządu spółki albo likwidator, którzy są obowiązani do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki handlowej, a którzy – mimo powstania warunków uzasadniających upadłość, nie dopełniają tego obowiązku – podlegają karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Znamię czynu zabronionego stanowi zaniechanie zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości albo złożenie takiego wniosku po upływie ustawowego terminu określonego przez przepisy prawa upadłościowego.

Wyjaśnijmy, kiedy należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Otóż rozpoczęcie biegu dwutygodniowego terminu do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości następuje, gdy przedsiębiorca zaprzestał płacenia długów lub gdy jego majątek nie wystarcza na ich zaspokojenie. Popełnienie przestępstwa gospodarczego nastąpi co do zasady po upływie dwóch tygodni od daty, w której dłużnik stał się niewypłacalny w rozumieniu art. 11 prawa upadłościowego i naprawczego.

Wniosek o ogłoszenie upadłości musi czynić zadość warunkom formalnym przewidzianym dla pisma procesowego. Skutkiem nieprawidłowego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest wezwanie wnioskodawcy przez sąd w trybie art. 130 k.p.c. o uzupełnienie wniosku. W razie nieterminowego uzupełnienia wniosku podlega on zwrotowi i nie wywołuje żadnych skutków prawnych, co w konsekwencji może stanowić podstawę odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 586 k.s.h. Obok kary grzywny ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku sąd może orzec zakaz zajmowania określonego stanowiska, jeżeli niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości było wynikiem nadużycia stanowiska lub stanowi podstawę do uznania, iż dalsze pełnienie funkcji sprawcy przestępstwa z art. 586 k.s.h. zagraża istotnym dobrom chronionym prawem. Sąd może również orzec zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej i zakaz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej itp.

Maciej Szermach, adwokat, partner w Kancelarii BSO Prawo & Podatki