Inspektorzy muszą ustalić, czy wyrób ma takie właściwości użytkowe, które zadeklarował producent – przewidują przepisy nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności, nad którą trwają prace w Sejmie. Natomiast gdy producent i importer mają siedziby za granicą, to wówczas sprzedawca będzie dostarczał deklarację zgodności kontrolowanego wyrobu.

Wprowadzanie do obrotu

Wprowadzane do obrotu mogą być tylko te wyroby, które mają właściwości użytkowe pozwalające stosować je przy robotach budowlanych. Dlatego muszą być oznakowane CE i znakiem budowlanym oraz umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów, które mają znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, a producent wydał dla nich deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.

Uprawnienia inspektorów

Zmienią się też zasady i procedury kontroli wyrobów wprowadzanych do obrotu. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego prowadzi kontrole planowe i doraźne, postępowania administracyjne w pierwszej instancji, a także zleca badania pobranych w toku kontroli próbek wyrobów budowlanych. Po wejściu w życie nowych przepisów będzie również przekazywał głównemu inspektorowi nadzoru budowlanego informacje o przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz o wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach o wyrobach budowlanych sporządzonych dla organów celnych.

Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu może być wszczęta nawet z urzędu. Prowadzący ją inspektor może teraz wstępować na teren obiektów i do pomieszczeń, w których znajdują się wyroby budowlane i dokumenty. Kontroluje on wyroby budowlane w siedzibie przedsiębiorcy lub w miejscu wykonywania przez niego działalności, podczas jej wykonywania i w obecności kontrolowanego. Natomiast po wejściu w życie znowelizowanej ustawy będzie mógł to robić także w obecności osoby upoważnionej przez kontrolowanego przedsiębiorcę. Kontrola będzie dotyczyła wyłącznie wyrobu budowlanego, prawidłowości jego oznakowania oraz oceny zgodności i jego dokumentacji technicznej.