Sejm przyjął ponad 20 poprawek do tej ustawy. Zgodnie z przyjętą poprawką do katalogu podstawowych działań Służby Więziennej zaliczono "prowadzenie oddziaływań resocjalizacyjnych" oraz obowiązek "humanitarnego traktowania osób pozbawionych wolności". Za nieprzestrzeganie przez funkcjonariuszy tych wytycznych, a w szczególności za niehumanitarne traktowanie, uwłaczające godności osadzonego, będą grozić sankcje dyscyplinarne.

Przyjęto też poprawkę, zgodnie z którą obowiązek przeciwdziałania mobbingowi miałby każdy przełożony w Służbie. W przypadku uniewinnienia lub uznania niewielkiej szkodliwości czynu funkcjonariusza, przeciwko któremu toczyłoby się postępowanie karne w związku ze służbą, Skarb Państwa zwracałby poniesione koszty związane z procesem. Inna z przyjętych poprawek przewiduje wprowadzenie dodatku za wysługę lat.

Według uchwalonej w lutym nowej ustawy o Służbie Więziennej, strażnicy więzienni będą mogli używać paralizatorów i środków utrudniających więźniom ucieczkę. Nowe przepisy zmienią też zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy.

Katalog środków przymusu bezpośredniego

Ustawa określa katalog środków przymusu bezpośredniego, które mogą zostać użyte przez strażników zarówno wobec osadzonych, jak i osób, które przychodzą do nich na widzenie, a zakłócą porządek w więzieniu. Do użycia dopuszczone zostaną elektryczne paralizatory oraz specjalna blokada na kolano, którą zakłada się skazanemu, by nie mógł uciec.

Wobec odwiedzających skazanego, którzy zakłócą porządek na terenie więzienia, możliwe będzie stosowanie: siły fizycznej, kajdanek lub prowadnic, siatki obezwładniającej, chemicznych środków obezwładniających, urządzeń oślepiających, paralizatorów, pałek służbowych i pocisków niepenetracyjnych z broni gładkolufowej.