W życie wchodzi właśnie nowa ustawa o Służbie Więziennej, która poszerza katalog środków przymusu bezpośredniego, jakie wobec osób pozbawionych wolności może stosować służba więzienna.

Teraz strażnicy mogą w razie potrzeby użyć siły fizycznej oraz wodnych i chemicznych środków obezwładniających. W użyciu będą również blokady kolan, tłumiące głos kaski, siatki, petardy czy paralizatory. Nadal dozwolone będzie też używanie broni i psa tropiącego, jednak dopiero po uprzednim ostrzeżeniu więźnia. Straż więzienna będzie mogła interweniować, jeśli osoby odwiedzające skazanego zakłócą porządek na terenie więzienia.

Kary dyscyplinarne

Nowa ustawa przewiduje, że środków przymusu bezpośredniego nie można stosować dłużej, niż to konieczne. Za niehumanitarne traktowanie, uwłaczające godności osadzonego, strażnikom grożą sankcje dyscyplinarne. Od dziś nie ma jednak sądów dyscyplinarnych Służby Więziennej. Wymierzaniem odpowiedzialności służbowej zajmą się dyrektorzy jednostek. Funkcjonariusz Służby Więziennej zostanie zawieszony w czynnościach służbowych, m.in. jeśli zostanie aresztowany.

Służbowe mieszkanie

W ustawie postanowiono, że funkcjonariuszowi w służbie stałej przysługuje prawo do mieszkania w miejscowości, w której pracuje, lub w jej pobliżu. Metraż mieszkania będzie ustalony przy uwzględnieniu wielkości rodziny strażnika i jego stopnia służbowego lub zajmowanego stanowiska. Prawo do lokalu może być zrealizowane także przez przyznanie pomocy finansowej.

Dane osobowe

Nowe przepisy wypełniają także lukę prawną dotyczącą zakresu gromadzenia, przetwarzania informacji i danych osobowych o aresztowanych i skazanych – w tym także czekających na odbycie kary. Na mocy ustawy Służba Więzienna będzie mogła przetwarzać informacje i dane o osobach obecnie lub w przeszłości pozbawionych wolności, także bez zgody i wiedzy osób, których dotyczą.

Podstawa prawna

Ustawa z 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. nr 79, poz. nr 523).