Sprawa wynikła w związku z roszczeniem Lokalnego Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości. Domagało się ono od gminy odszkodowania, gdyż mimo wyroków eksmisyjnych lokatorzy nadal przebywali w mieszkaniach. Sąd przyznał tym lokatorom prawo do lokali socjalnych, jednak gmina takich lokali nie przygotowała. Zgodnie wiec z ustawą o ochronie praw lokatorów osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie. Jeśli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego, to właścicielowi mieszkania przysługuje roszczenie.. I to w pełnej wysokości poniesionej szkody.

Sąd rejonowy w Grudziądzu zadał .pytanie Trybunałowi, czy wypłata tych odszkodowań nie należy do dodatkowych zadań gmin. I czy gminie nie przysługują pieniądze z budżetu państwa na pokrycie tych wydatków.

Sędzia sprawozdawca Maria Gintowt-Jankowicz zwróciła uwagę, że jednym z podstawowych zadań gmin jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych. W ramach tego zadania mieści się zapewnienie odpowiedniej liczby lokali socjalnych. Przywrócenie w pełnym zakresie obowiązku odszkodowawczego za brak takich lokali nie stanowi nowego zadania samorządu gminnego.

- Odpowiedzialność z tego tytułu jest konsekwencją zaniechania przez gminę jednego z zadań własnych – zaznaczyła sędzia Maria Gintowt-Jankowicz. – Z tego powodu ponoszenie odpowiedzialności za brak lokalu socjalnego nie może być uznane za nowe zadanie nałożone przez ustawodawcę ani za zmianę obowiązków.. Konstytucyjna finansowa samodzielność gmin obejmuje odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych im obowiązków.

A zatem gmina wypłacając odszkodowania właścicielom lokali ponosi w ten sposób konsekwencje swoich zaniechać w przygotowywaniu mieszkań socjalnych. Ponadto wypłata odszkodowań nie stanowi stałego obowiązku wszystkich gmin. Roszczenie odszkodowawcze nie powstaje, gdy gmina w sposób prawidłowy dostarcza lokale socjalne.

Obowiązek wypłacenia pełnych odszkodowań przez gminę w oczywisty sposób powoduje zwiększenie wydatków budżetowych, ale tylko tam, gdzie nie dba się o wykonywanie zadań własnych.