Możliwe jest nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności także przeciwko byłemu wspólnikowi spółki handlowej, pod warunkiem że chodzi o zobowiązania, które powstały w czasie uczestnictwa tego wspólnika w spółce albo przed jego przystąpieniem do spółki.
Sąd Najwyższy w uchwale (sygn. III CZP 52/09) wyraził pogląd, że wykreślenie spółki jawnej z rejestru przedsiębiorców nie wyłącza nadania na podstawie art. 7781 kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) tytułowi egzekucyjnemu przeciwko spółce klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność za zobowiązania wymienione w tytule egzekucyjnym.

Zobowiązania spółki