Podwyżkę trzeba uzasadnić

Użytkownik wieczysty może złożyć wniosek do SKO bez konieczności udowadniania swojego przekonania o bezzasadności aktualizacji opłaty rocznej. Wystarczy sam fakt zadeklarowania niezadowolenia z propozycji właściwego organu. Natomiast organ podnoszący ceny opłat (gmina, Skarb Państwa) musi udowodnić, że istnieją uzasadnione przesłanki do aktualizacji opłaty rocznej.

– W praktyce oznacza to dostarczenie do kolegium odpisów dokumentów będących podstawą aktualizacji, a zatem operatu szacunkowego i wypowiedzenia dotychczasowej wysokości opłaty rocznej – mówi Urszula Majewska.

Od orzeczenia kolegium zarówno organ podnoszący opłatę (właściciel gruntu), jak i użytkownik wieczysty może wnieść sprzeciw do sądu powszechnego. W takim przypadku pozwanym będzie zawsze właściciel nieruchomości. Dotychczas do walki o obniżenie opłaty w postępowaniu sądowym wielu użytkowników zniechęcał fakt, że to oni (jako powodowie) musieli udowodnić w sądzie zawyżenie opłaty. Ponosili więc koszty biegłego itd. Ostatnio jednak praktyka się zmieniła.

– Ciężar dowodu w całym postępowaniu aktualizacyjnym spoczywa na organie dokonującym aktualizacji opłaty, a więc właścicielu nieruchomości – stwierdził Sąd Najwyższy w wyrok (sygn. I CSK 45/09).

Wyrok ten znacznie ułatwia sytuację dowodową użytkowników wieczystych.

30 dni ma użytkownik wieczysty na złożenie wniosku do SKO o ustalenie opłaty

Podstawa prawna

Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).