Opóźnienie w uchwaleniu zmian statutu przez zarządy spółdzielni mieszkaniowych nie stoi na przeszkodzie zwoływaniu zebrań przedstawicieli członków.
Zbliża się termin zwoływania walnych zgromadzeń w spółdzielniach mieszkaniowych. W wielu miejscach zostaną one jednak zastąpione po raz koleiny przez zebrania przedstawicieli członków. To wynik tego, że część spółdzielni nie dostosowała swoich statutów do obowiązujących od 31 lipca 2007 r. przepisów zakazujących zastępowania walnych zgromadzeń.
– W art. 9 ust. 1 ustawy nowelizującej ustawodawca określił terminy zmiany statutów (do 30 listopada 2007 r.) oraz zgłaszania zmian statutów do Krajowego Rejestru Sądowego (30 dni od dnia podjęcia uchwały, nie później, niż do 30 grudnia 2007 r.). Termin ten – co jest bezsporne – ma charakter instrukcyjny – wskazał Sąd Apelacyjny w Białymstoku w uzasadnieniu wyroku z 26 stycznia 2010 r., sygn. akt I Aca 621/09. Białostocki sąd oddalił jednocześnie powództwo o uchylenie uchwał zebrania przedstawicieli SM Rodzina Kolejowa w Białymstoku.
W art. 9 ust. 2 nowelizacji ustawy o spółdzielniach przewidziano, że do czasu zarejestrowania zmian statutów postanowienia dotychczasowych aktów regulujące funkcjonowanie zebrań przedstawicieli pozostaną w mocy. W ocenie sądu nie sposób dopatrywać się innego niż literalnego rozumienia tego przepisu. Zebrania przedstawicieli mogą więc w dalszym ciągu być zwoływane i podejmować uchwały.
Nie oznacza to, że spółdzielnie, które nie znowelizowały statutów, pozostaną bezkarne. Kompetencje w zakresie karania zarządu spółdzielni grzywnami, ustanawiania kuratora, a także podjęcia czynności w kierunku likwidacji spółdzielni ma w takich sytuacjach sąd rejestrowy. Problemu opóźnień w dostosowywaniu spółdzielczych statutów do obowiązującego prawa nie zamierza bagatelizować także Ministerstwo Infrastruktury. W wydanym 22 marca 2010 r. stanowisku podkreśliło ponownie, że takie działanie stanowi naruszenie prawa i może skutkować wnioskiem ministra o przeprowadzenie lustracji problemowej.
Podstawa prawna
Ustawa z 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. nr 125, poz. 873).