Najpóźniej do 30 czerwca zarząd spółdzielni musi zwołać walne zgromadzenie. I jest ono ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków. Uchwały podjęte na zgromadzeniu obowiązują wszystkich. Gdyby jednak okazały się niezgodne z prawem lub statutem, każdy członek spółdzielni może je zaskarżyć do sądu.
Spółdzielnie mieszkaniowe prowadzą swoją działalność za pomocą organów, takich jak walne zgromadzenie, rada nadzorcza i zarząd spółdzielni. Źródłem podejmowanych przez nie dezycji są przede wszystkim uchwały, które wytyczają kierunki działania spółdzielni. Decydujący wpływ ma jednak walne zgromadzenie, które zgodnie z prawem spółdzielczym musi wyrazić zgodę w najważniejszych sprawach związanych z funkcjonowaniem całej struktury.
Walne zgromadzenie spółdzielców musi zwołać zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego, tj. najpóźniej do 30 czerwca. W wyjątkowych sytuacjach zarząd może zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeśli takie żądanie zgłosi rada nadzorcza spółdzielni, a także przynajmniej jedna dziesiąta członków (jeżeli będzie ich co najmniej trzech i takiego uprawnienia nie zastrzeżono dla większej liczby członków).