Do statutów spółdzielni mieszkaniowych można wprowadzać przepisy, które pozwalają na umieszczanie w rejestrach członków spółdzielni informacji o opóźnieniach w uiszczaniu opłat związanych z członkowstwem. Poza wysokością zadłużenia czynszowego możliwe jest również wskazanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania osoby zalegającej z płatnościami. Takie stanowisko zajął generalny inspektor danych osobowych.

Statuty spółdzielni powinny jednak szczegółowo regulować tryb i formę udostępniania informacji o dłużnikach.

– Informacje o zaległościach w opłatach za mieszkanie członków spółdzielni mieszkaniowej są informacjami bezpośrednio dotyczącymi majątku członków spółdzielni. Posiadają oni zatem interes prawny w uzyskaniu informacji dotyczących tego majątku – podkreśla Małgorzata Kałużyńska-Jasak, rzecznik prasowy generalnego inspektora danych osobowych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych członków spółdzielni są przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, statuty i uchwały walnych zgromadzeń. Zgodnie z tymi regulacjami rejestr członków spółdzielni, poza wyraźnie wskazanymi w tym przepisie informacjami, może zawierać także inne dane przewidziane w statucie. Spółdzielnia może zatem samodzielnie zadecydować o wprowadzeniu rozwiązania umożliwiającego ujawnianie w rejestrze członków informacji o zaległościach z tytułu wydatków związanych z członkostwem.

– Należy zaznaczyć, iż w tej sytuacji dostęp do tych danych będą mieć jedynie osoby uprawnione do przeglądania rejestru, a są nimi członek spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub spółdzielni – podkreśla Małgorzata Kałużyńska-Jasak.