Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra Skarbu Państwa spółkach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach strategicznych związanych z energią elektryczną, ropą naftową oraz paliwami gazowymi. Uprawnienia te nazywane są potocznie prawem złotej akcji lub złotego weta. W tych sektorach minister będzie mógł korzystać ze swoich przywilejów także w takich spółkach, w których Skarb Państwa nie ma ani jednej akcji lub udziału. Minister będzie miał prawo sprzeciwu wobec uchwały lub czynności prawnej dokonanej przez zarząd spółki kapitałowej w sprawie takiego rozporządzenia składnikami majątku spółki, które w jego ocenie może stanowić zagrożenie dla dalszego jej funkcjonowania i ciągłości działania.

O zapadających uchwałach ministra poinformuje pełnomocnik zatrudniony w spółce. Zastąpi on funkcjonującego do tej pory obserwatora. Pełnomocnika będzie powoływał zarząd spółki w porozumieniu z ministrem Skarbu Państwa oraz dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Pełnomocnicy będą monitorowali działalność spółki. Będą mogli uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu spółki, które dotyczą tak istotnych spraw, jak na przykład rozporządzenie składnikami mienia i rozwiązanie spółki. Będą też mogli żądać od organów spółki dokumentów, informacji i wyjaśnień.

Sprzeciw wobec uchwały zarządu spółki minister skarbu państwa zgłasza w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymał od pełnomocnika informację. Nie może zrobić tego później niż w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały lub dokonania czynności przez spółkę.

Spółka, która poniosła straty majątkowe na skutek wydania przez ministra nawet zgodnych z prawem decyzji może wystąpić do sądu z roszczeniem o odszkodowanie. Ustawa została przekazana do podpisu prezydenta. Nowe przepisy wejdą w życie 1 kwietnia 2010 r.