Osoby zamieszkujące na terenie gminy przez okres krótszy niż 12 miesięcy będą mogły wziąć udział w wyborach samorządowych. Takie rozwiązanie zakłada przyjęta w piątek przez Senat nowelizacja Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Znowelizowano także ustawę o wyborze prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Lokale wyborcze podczas wyborów prezydenckich będą otwarte w godz. 8–22, a nie jak do tej pory od 6 do 20. Obie nowelizacje czekają na podpis prezydenta.

Prawo wybierania do danej rady będzie miał każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania skończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze gminy. Czynne prawo wyborcze do rady gminy mają mieć również obywatele UE niebędący obywatelami polskimi, którzy spełniają wskazane wyżej wymogi dotyczące wieku i miejsca zamieszkania.

Dotychczasowe przepisy warunkowały przyznanie prawa wybierania od dokonania wpisu do stałego rejestru wyborców najpóźniej na 12 miesięcy przed dniem wyborów. Takie rozwiązanie oznaczało jednak wprowadzenie w wyborach do organów gmin tzw. cenzusu domicylu. Nowelizacja Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 lutego 2006 r., w którym wymóg posiadania wpisu do stałego rejestru wyborców na 12 miesięcy przed dniem wyborów został uznany za niezgodny z konstytucją. TK uznał, że posiadanie praw wyborczych do organów samorządu terytorialnego powinno być uwarunkowane wyłącznie przynależnością do wspólnoty samorządowej.

Senat do obydwu ustaw nie wniósł poprawek. Teraz nowelizację musi jeszcze podpisać prezydent.