Notariusze będą mieli obowiązek przyjmowania depozytów pieniężnych. Nie będą jednak odpowiadać za zwrot pieniędzy, jeżeli problemy powstaną z przyczyn leżących po stronie banku.
Takie zmiany przewiduje przyjęty w piątek przez senat projekt nowelizacji prawa o notariacie oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, którym teraz zajmie się Sejm.
Zgodnie z tym projektem, jeżeli czynność notarialna obejmuje zapłatą ceny, wynagrodzenia lub inne należności, pieniądze, które trzeba wpłacić, powinny zostać złożone na prowadzonym przez notariusza specjalnym rachunku powierniczym. Notariusz będzie miał obowiązek przyjmowania depozytów pieniężnych tylko na żądanie jednej ze stron czynności, o czym powinien ją poinformować.
Notariusz będzie zobowiązany wydać depozyt pieniężny na warunkach określonych przez strony, w terminie nie dłuższym niż trzy dni od podpisania aktu notarialnego dotyczącego danej czynności.
– W ten sposób sprzedający w chwili zawierania umowy ma gwarancję, że pieniądze są już zdeponowane w pełnej wysokości, a także pewność, że notariusz, jako osoba zaufania publicznego, z całą pewnością wyda mu zawartość depozytu – wskazuje Marcin Mamiński z kancelarii Mamiński i Wspólnicy.
Proponowane regulacje mają przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo obrotu na rynku nieruchomości.
– Rozwiązanie to jest bardzo ważne dla osób sprzedających działki i mieszkania, gdyż daje pewność otrzymania zapłaty i eliminuje wszelkie ryzyko związane z obrotem gotówką – twierdzi Jerzy Bańka, dyrektor ds. legislacyjno-prawnych ze Związku Banków Polskich.
Projekt zakłada również zniesienie odpowiedzialności notariusza za szkodę związaną z depozytem pieniężnym, jeżeli powstała ona z przyczyn leżących po stronie banku prowadzącego rachunek, w szczególności w przypadku zawieszenia przez niego działalności.