Czy uzyskanie tytułu egzekucyjnego przeciwko członkowi zarządu spółki z o.o. umożliwia skierowanie egzekucji do jego małżeńskiego majątku wspólnego?
Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, to członkowie zarządu mogą odpowiadać solidarnie za jej zobowiązania. Uzyskanie tytułu egzekucyjnego przeciwko członkowi zarządu spółki z o.o. umożliwia skierowanie egzekucji do pewnych elementów jego małżeńskiego majątku wspólnego. Egzekucja może obejmować składniki, które ze swej istoty wchodzą do majątku wspólnego osób pozostających w małżeńskiej wspólności ustawowej, takie jak: wynagrodzenie za pracę lub dochody uzyskane z prowadzonej działalności zarobkowej, korzyści uzyskane z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy.
Gdy np. małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą małżonki, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków. Decydująca jest tu więc zgoda współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania, warunkująca prowadzenie egzekucji z majątku wspólnego. Jeśli tytuł egzekucyjny wydano przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim, sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko współmałżonkowi, z zastrzeżeniem, że jego odpowiedzialność ograniczać się będzie do majątku objętego wspólnością majątkową. Po stronie wierzyciela istnieje obowiązek wykazania za pomocą oryginalnego dokumentu urzędowego lub prywatnego, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dłużnika dokonanej za zgodą współmałżonka. Od powyższej zasady ustawodawca wprowadza wyjątek. Sąd nada klauzulę wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim przeciwko współmałżonkowi, z ograniczeniem jego odpowiedzialności do przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wspólnego małżonków, jeżeli wierzyciel wykaże za pomocą oryginalnego dokumentu urzędowego lub prywatnego, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa. W tym przypadku nie ma znaczenia zgoda współmałżonka czy też jej brak.

Maciej Prusak, adwokat, partner w kancelarii BSJP Taylor Wessing