Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, to członkowie zarządu mogą odpowiadać solidarnie za jej zobowiązania. Uzyskanie tytułu egzekucyjnego przeciwko członkowi zarządu spółki z o.o. umożliwia skierowanie egzekucji do pewnych elementów jego małżeńskiego majątku wspólnego. Egzekucja może obejmować składniki, które ze swej istoty wchodzą do majątku wspólnego osób pozostających w małżeńskiej wspólności ustawowej, takie jak: wynagrodzenie za pracę lub dochody uzyskane z prowadzonej działalności zarobkowej, korzyści uzyskane z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy.

Gdy np. małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą małżonki, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków. Decydująca jest tu więc zgoda współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania, warunkująca prowadzenie egzekucji z majątku wspólnego. Jeśli tytuł egzekucyjny wydano przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim, sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko współmałżonkowi, z zastrzeżeniem, że jego odpowiedzialność ograniczać się będzie do majątku objętego wspólnością majątkową. Po stronie wierzyciela istnieje obowiązek wykazania za pomocą oryginalnego dokumentu urzędowego lub prywatnego, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dłużnika dokonanej za zgodą współmałżonka. Od powyższej zasady ustawodawca wprowadza wyjątek. Sąd nada klauzulę wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim przeciwko współmałżonkowi, z ograniczeniem jego odpowiedzialności do przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wspólnego małżonków, jeżeli wierzyciel wykaże za pomocą oryginalnego dokumentu urzędowego lub prywatnego, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa. W tym przypadku nie ma znaczenia zgoda współmałżonka czy też jej brak.

Maciej Prusak, adwokat, partner w kancelarii BSJP Taylor Wessing