Gmina może ustalać stawki obowiązujące w strefie płatnego parkowania i ograniczyć krąg osób uprawnionych do tańszego parkowania.
Gmina może ograniczyć krąg osób uprawnionych do wykupienia abonamentu na tanie parkowanie w strefie płatnego parkowania. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. W stolicy rada gminy wprowadziła roczną opłatę abonamentową dla mieszkańców strefy za postój jednego samochodu w wysokości 30 zł. Kontrowersje wzbudził zapis pozwalający ubiegać się o abonament jedynie osobom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy w danej strefie. Według niego do tańszego parkowania nie uprawnia tytuł własności lokalu położonego w strefie. Przepis uzależniający możliwość wykupienia abonamentu wyłącznie od zameldowania został więc zaskarżony do sądu. W obronie zaskarżonej uchwały wystąpiły władze gminy argumentując, że przyjęta regulacja ma na celu ograniczenie liczby aut w centrum stolicy.
Wojewódzki Sąd Administracyjny nie dopatrzył się naruszenia konstytucji w postępowaniu gmin i oddalił skargę. Według WSA gmina jest uprawniona do stanowienia aktów prawa miejscowego, a ustawa o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 nr 19, poz. 115) daje jej organom kompetencję do ustalania wysokości opłat i określania kryteriów przyznawania abonamentów. Ograniczenie kręgu osób uprawnionych do tańszego parkowania nie narusza zasady równości.
Sygn. akt VII SA/Wa 2258/09