Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie szybciej wydawać organizacjom pozarządowym pozwolenia na prowadzenie zbiórek publicznych, z których pieniądze mają być przeznaczone na pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt zmian w ustawie o zbiórkach publicznych i rozporządzeniu w sprawie sposobów przeprowadzania i zakresu kontroli zbiórek publicznych. Zmiany mają doprowadzić do wyeliminowania obowiązku opiniowania przez ministra finansów i ministra spraw zagranicznych wniosków o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej, z której zebrane środki finansowe bądź dary rzeczowe mają być przeznaczone na pomoc ofiarom klęsk żywiołowych poza granicami kraju.
Aktualne przepisy o zbiórkach publicznych uniemożliwiają wydawanie natychmiastowych zezwoleń.
– Ostatnie tragiczne trzęsienie ziemi na Haiti pokazało jeszcze raz, jak ważna jest pomoc humanitarna, w tym szybka organizacja zbiórek publicznych – twierdzi Małgorzata Wójcik, rzecznik ministerstwa.
W projekcie rozporządzenia w sprawie sposobów przeprowadzania i zakresu kontroli zbiórek publicznych zaproponowano uregulowanie kwestii dotyczących sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych, zakresu kontroli nad ich przeprowadzaniem oraz wprowadzenie nowych wzorów formularzy. Nowy będzie wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej oraz wzór sprawozdania ze zbiórki publicznej. Rozporządzenie określi w szczególności formy prowadzenia zbiórek publicznych, miejsca ich prowadzenia, dopuszczalne koszty organizacji, sposoby sporządzania dokumentacji dotyczącej przebiegu akcji. Rozporządzenie określi także wymogi, jakim powinna odpowiadać legitymacja osoby przeprowadzającej zbiórkę oraz niezbędne informacje, które powinno zawierać publiczne ogłoszenie o wynikach zbiórki.
Jak podkreśla Małgorzata Woźniak, zmiany te usprawnią pracę organizacji pozarządowych i umożliwią udzielanie natychmiastowej pomocy najbardziej poszkodowanym.