Wspólnota mieszkaniowa niewykorzystane pieniądze z opłat na wywóz śmieci może przeznaczyć na fundusz remontowy.
Wspólnota mieszkaniowa jest uprawniona do podejmowania decyzji o przeznaczeniu części uzyskanego majątku na określony uchwałą właściwy cel, jeśli jest związany z zarządzaniem nieruchomością wspólną i utrzymywaniem jej w należytym stanie. Nadwyżki z tytułu eksploatacji, wywozu nieczystości i innych kosztów wspólnota może przeznaczyć na fundusz remontowy. Nie ma obowiązku zwracania ich właścicielom. Tak orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach.
Utworzenie przez wspólnotę mieszkaniową funduszu remontowego nie oznacza, że bieżąca konserwacja i remonty nieruchomości wspólnej mogą być finansowane jedynie ze środków zgromadzonych w ramach tego funduszu.
Obowiązek prowadzenia przez wspólnotę mieszkaniową racjonalnej gospodarki oraz dbałości o nieruchomość wspólną może być właściwie wykonany, jeśli będzie ona w stanie pozyskać i dysponować niezbędnymi środkami finansowymi. Dotyczy to również możliwości przeznaczenia na potrzeby remontowe nadwyżki zaliczek nad rzeczywiście poniesionymi kosztami zarządu.
Nie ma podstaw do przyjęcia, że uchwała zezwalająca na takie wykorzystanie nadwyżki uniemożliwi ustalenie, czy w równej mierze właściciele lokali partycypują w kosztach remontu, jeśli dokonane rozliczenie zaliczek odnosi się do każdego wpłacającego.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach sygn. IACa 514/09