Wspólnota mieszkaniowa niewykorzystane pieniądze z opłat na wywóz śmieci może przeznaczyć na fundusz remontowy.
Wspólnota mieszkaniowa jest uprawniona do podejmowania decyzji o przeznaczeniu części uzyskanego majątku na określony uchwałą właściwy cel, jeśli jest związany z zarządzaniem nieruchomością wspólną i utrzymywaniem jej w należytym stanie. Nadwyżki z tytułu eksploatacji, wywozu nieczystości i innych kosztów wspólnota może przeznaczyć na fundusz remontowy. Nie ma obowiązku zwracania ich właścicielom. Tak orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach.
Utworzenie przez wspólnotę mieszkaniową funduszu remontowego nie oznacza, że bieżąca konserwacja i remonty nieruchomości wspólnej mogą być finansowane jedynie ze środków zgromadzonych w ramach tego funduszu.