Wspólnota mieszkaniowa może przeznaczyć nadwyżkę z tytułu eksploatacji na dowolny cel związany z zarządzaniem nieruchomością wspólną. Nie ma obowiązku zwracać jej właścicielom lokali.
Reklama
Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał wyrok, w którym stwierdził, że wspólnota mieszkaniowa jest uprawniona do podejmowania decyzji o przeznaczeniu części uzyskanego majątku na określony uchwałą cel, jeśli jest on związany z zarządzaniem nieruchomością wspólną i utrzymywaniem jej w należytym stanie. Oznacza to, że nadwyżki z tytułu eksploatacji, wywozu nieczystości i innych kosztów nie muszą być zwracane właścicielom lokali. Wspólnota może je przeznaczyć np. na podwyższenie funduszu remontowego.
Sędziowie wskazali, że prawo do przeznaczenia pożytków w postaci odsetek na koszty prowadzonych remontów i bieżącej konserwacji nieruchomości wspólnej wynika z art. 12 ust. 2 ustawy o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.). Zgodnie z nim udział właścicieli lokali w pożytkach powstaje wtedy, kiedy pożytki lub przychody przewyższą wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Stosownie zaś do art. 14 wspomnianej ustawy utrzymanie nieruchomości wspólnej obejmuje także wydatki na remonty i bieżącą konserwację.
Utworzenie przez wspólnotę mieszkaniową funduszu remontowego z dokonywanych przez właścicieli lokali wpłat nie oznacza, że bieżąca konserwacja i remonty nieruchomości wspólnej mogą być finansowane jedynie ze środków zgromadzonych w ramach tego funduszu lub dodatkowych dobrowolnie wnoszonych na ten cel świadczeń.
Wspólnota ma obowiązek dbać o wspólną nieruchomość i prowadzić racjonalną gospodarkę. Wykonanie tego obowiązku może także polegać na pozyskiwaniu i dysponowaniu niezbędnymi środkami finansowymi, co zresztą poddawane jest kontroli właścicieli lokali.
Sygn. akt IACa 514/09