MAŁGORZATA DAROWSKA o budowie sieci telekomunikacyjnych przez samorządy - Celem programu Cyfrowa Polska jest upowszechnienie szybkiego internetu w Polsce do roku 2012 przez pobudzenie inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną.
ROZMOWA
Prawo nie może zmuszać operatorów telekomunikacyjnych do budowania sieci tam, gdzie nie jest to opłacalne. Dlatego ustawodawca postanowił ożywić w tym zakresie aktywność samorządów.
KRZYSZTOF POLAK
Parlament pracuje nad ustawą o wspieraniu rozwoju sieci telekomunikacyjnych. Nowe przepisy mają wspierać rządowy program Cyfrowa Polska. W jaki sposób?
MAŁGORZATA DAROWSKA*
Celem programu Cyfrowa Polska jest upowszechnienie szybkiego internetu w Polsce do roku 2012 przez pobudzenie inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną. Ustawa ma likwidować bariery prawne i zwiększyć pozyskiwanie środków unijnych. Chodzi o zapewnienie powszechnej i jednakowej na terenie kraju dostępności do internetu.
Jaką rolę mają do odegrania w tym dziele samorządy?
Państwo nie jest władne zmusić prywatnych operatorów do budowania infrastruktury w tzw. białych – o najniższym nasyceniu infrastruktury telekomunikacyjnej i szarych strefach – infrastruktura tam wprawdzie występuje, lecz nie jest wystarczająca, bo takie inwestycje są nieopłacalne. Może jednak pobudzać ich aktywność środkami publicznymi. Ustawa zakłada, że podmiotem odpowiedzialnym za budowę sieci telekomunikacyjnej w takich sytuacjach powinien być samorząd terytorialny, który może współpracować z partnerami prywatnymi. Samorząd będzie podejmował tego rodzaju inwestycje jako zadania własne i podlegał wpisowi do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.Czy chodzi o to, by samorząd udostępniał szybki internet?
Ustawa zezwala samorządom na budowanie, nabywanie i eksploatację sieci telekomunikacyjnej, dostarczanie dostępu do internetu i świadczenie usług z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury na rzecz zarówno obywateli, jak i przedsiębiorców. Działalność taka nie może być dyskryminująca, ale powinna jednocześnie być pomocnicza w stosunku do działalności firm. Sieć ma być budowana tylko tam, gdzie dotąd jej nie ma. Samorządy będą też mogły prowadzić działania mające na celu pobudzenie popytu – szkolenia, wyposażanie konsumentów w sprzęt komputerowy, częściowe dotowanie usług telekomunikacyjnych. Mogą też tworzyć spółki kapitałowe, spółdzielnie lub uczestniczyć w takich podmiotach w celu wprowadzenia usług telekomunikacyjnych na danym terenie do sfery użyteczności publicznej.
W jaki sposób samorządy mają budować sieć telekomunikacyjną?
Będą mogły powierzyć wykonanie takich zadań osobom fizycznym, prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, w trybie przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym, o koncesji na roboty budowlane lub usługi, o zamówieniach publicznych i o działalności pożytku publicznego i wolontariacie albo na zasadach ogólnych.
Ustawa wprowadza rozwiązania ułatwiające realizację takich inwestycji. Chodzi m.in. o ograniczenie prawa własności, zapewnienie dostępu do budynku w celu przyłączenia go do sieci czy obowiązek wymiany zewnętrznej anteny na nieruchomości dla osiągnięcia celów telekomunikacyjnych. Ustawa określa też zasady ustalania prawa do włókien światłowodowych w kablu światłowodowym i zasady lokalizowania regionalnych sieci szerokopasmowych.
* Małgorzata Darowska
radca prawny w kancelarii Salans, specjalistka w zakresie prawa telekomunikacyjnego