Coraz więcej dzieci rodzi się w związkach pozamałżeńskich. Przysługują im takie same uprawnienia jak dzieciom, których biologiczni rodzice zawarli związek małżeński. Ich sytuacja majątkowa i prawa do dóbr wypracowanych wspólnie przez biologicznych rodziców są znacznie korzystniejsze niż konkubiny i konkubenta. Mają również prawo do alimentów, a w razie śmierci rodzica do renty rodzinnej.

Z roszczeniem o alimenty może wystąpić konkubina w imieniu małoletniego wspólnego z konkubentem dziecka, a po dojściu do pełnoletniości takich roszczeń dziecko może dochodzić samo. Orzekając o wysokości alimentów w stosunku do dziecka pozamałżeńskiego sąd rodzinny opiera się na identycznych zasadach jak wówczas gdy przyznaje je dziecku urodzonemu w małżeństwie.

Gdy biologiczny rodzic zmarł nie pozostawiając testamentu dziecko dziedziczy razem z jego rodziną, na przykład innymi dziećmi, a nawet z żoną jeśli konkubent pozostawał w związku małżeńskim z inną kobietą i mimo faktycznego pożycia z konkubiną nie uregulował swoich spraw rodzinnych. Natomiast w razie braku testamentu konkubina nie jest ustawowym spadkobiercą. Konkubent może powołać ją do dziedziczenia tylko w testamencie.