Funkcja prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego będzie mogła być sprawowana bez przerwy maksymalnie przez 10 lat - zdecydował dziś Sejm, przyjmując poprawkę Senatu do noweli Prawa o ustroju sądów administracyjnych.

Senatorowie zgłosili cztery poprawki precyzujące zapisy nowelizacji. Senatorowie zaproponowali ograniczenie możliwości sprawowania funkcji prezesa WSA do dwóch pięcioletnich kadencji. Wskazywali, iż podobne rozwiązania funkcjonują w przepisach o sądach powszechnych. Wcześniej nie było uregulowania tej kwestii.

W nowych przepisach przewiduje się wprowadzenie pięcioletniej kadencji prezesa sądu i wiceprezesa sądu w wojewódzkim sądzie administracyjnym oraz funkcji wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Analogiczne rozwiązanie funkcjonuje w systemie sądownictwa powszechnego.

Tak jak dotychczas prezes sądu i wiceprezes sądu w wojewódzkim sądzie administracyjnym powoływani będą przez prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, po zasięgnięciu opinii zgromadzenia ogólnego tego sądu i Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prezes sądu i wiceprezes sądu w wojewódzkim sądzie administracyjnym będą mogli być odwołani w toku kadencji przez Prezesa NSA w przypadku "rażącego niewywiązywania się z obowiązków służbowych lub gdy dalsze pełnienie funkcji z innych powodów nie daje się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości".