Prezesi i wiceprezesi WSA oraz wiceprezesi NSA będą pełnić swoje funkcje kadencyjnie. Ich odwoływanie będzie możliwe tylko w razie niewywiązywania się z obowiązków służbowych lub naruszenia dobra wymiaru sprawiedliwości.
Wszystkie kluby poselskie zapowiedziały poparcie w dzisiejszym głosowaniu prezydenckiego projektu ustawy nowelizującej ustrój sądów administracyjnych. Nowe przepisy zakładają zróżnicowanie powoływania i odwoływania osób zajmujących najwyższe stanowiska w sądach administracyjnych.

Kadencyjność funkcji kierowniczych

– Celem zmian jest wzmocnienie struktur sądownictwa administracyjnego poprzez stabilizację statusu sędziów pełniących funkcje kierownicze – mówi posłanka Barbara Bartuś z Prawa i Sprawiedliwości.
Projektodawcy proponują wprowadzenie zasady kadencyjności prezesów i wiceprezesów WSA oraz wiceprezesów NSA. Pełnienie wskazanych funkcji będzie się odbywać przez okres pięciu lat. Projekt nie przewiduje jednak zakazu ponownego powołania w następnej kadencji tych samych sędziów.
– Wprowadzenie kadencyjności funkcji kierowniczych jest bardzo istotną zmianą i należy ją ocenić pozytywnie dla ustroju sądów administracyjnych – podkreślił Zbigniew Wrona, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Wprowadzane rozwiązanie jest zbliżone do obowiązujących już regulacji sądownictwa powszechnego, w którym między innymi prezes i wiceprezes sądu apelacyjnego powoływani są na sześcioletnią kadencję.
Prezesi oraz wiceprezesi WSA będą nadal powoływani przez prezesa NSA, po zasięgnięciu opinii zgromadzenia ogólnego tego sądu i Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Nie zmieni się również tryb powoływania wiceprezesa NSA. Będzie tego dokonywał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek prezesa NSA, złożony za zgodą Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.Odwołanie prezesa i wiceprezesa

Projektodawcy proponują natomiast zmianę sposobu pozbawienia stanowisk prezesów i wiceprezesów WSA oraz wiceprezesów NSA. Mają być oni odwoływani tylko w przypadku rażącego niewywiązywania się z obowiązków służbowych lub naruszania dobra wymiaru sprawiedliwości z innych powodów.
– Nowością, którą należałoby poprzeć, jest wprowadzenie konkretnych przesłanek odwołania – stwierdził poseł Jerzy Kozdroń z Platformy Obywatelskiej.
Odwołania prezesa i wiceprezesa WSA będzie dokonywał prezes NSA po zasięgnięciu opinii zgromadzenia ogólnego tego sądu i Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego. Brak wydania opinii w terminie miesiąca od przedstawienia zamiaru odwołania będzie równoważny z wydaniem opinii pozytywnej. W przypadku złożenia w toku kadencji przez prezesa albo wiceprezesa sądu w wojewódzkim sądzie administracyjnym rezygnacji z pełnionej funkcji, prezes NSA będzie dokonywał odwołania bez zasięgania opinii.
Wiceprezes NSA będzie mógł być natomiast pozbawiony swojej funkcji przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek prezesa Naczelnego Sądu. Wystąpienie z wnioskiem o odwołanie będzie możliwe po uzyskaniu zgody Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. W przypadku złożenia rezygnacji przez wiceprezesa NSA, taka zgoda nie będzie wymagana.
Nowelizacja wejdzie w życie po 30 dniach od jej ogłoszenia.