Agencja Nieruchomości Rolnych zaproponuje zmianę umów dzierżawcom użytków rolnych. Odzyskane ziemie zostaną podzielone i sprzedane rolnikom indywidualnym. Nie będzie też pierwokupu nieruchomości rolnych mniejszych od 1 ha.
Wczoraj rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Zakłada on, że Agencja Nieruchomości Rolnych złoży propozycję zmiany umów prawie wszystkim dzierżawcom użytków rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, o powierzchni większej niż 10 ha. Zmiana będzie dotyczyć wyłączenia 30 proc. dzierżawionych ziem. Grunty odebrane dzierżawcom będą dzielone na mniejsze nieruchomości i przygotowywane do sprzedaży. Nowelizacja zmienia także przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ograniczając uprawnienie ANR do pierwokupu oraz nabycia nieruchomości rolnych do nieruchomości o powierzchni większej lub równej 1 ha użytków rolnych. Zmianę tę pozytywnie ocenia Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.
– Pierwokup przysparzał pieniędzy notariuszom, a rolnikom kupującym działki problemów i kosztów – mówi Dereziński.
Projekt przewiduje, że Agencja w terminie 6 miesięcy od wejścia ustawy przedstawi dzierżawcom propozycję dokonania zmian umów łączących ich z ANR. Zmiany mają dotyczyć wyłączenia 30 proc. dzierżawionych użytków rolnych. Jeśli dzierżawca przyjmie propozycję – zmniejszy się wysokość płaconego przez niego czynszu dzierżawnego, a rolnik do czasu rozwiązania umowy będzie mógł zakupić pozostawioną mu część nieruchomości. Jeśli dzierżawca odrzuci propozycję Agencji, po zakończeniu umowy dzierżawione nieruchomości zostaną sprzedane rolnikom indywidualnym zamierzającym powiększyć gospodarstwo rodzinne lub osobom posiadającym kwalifikacje rolnicze zamierzającym takie gospodarstwo utworzyć.
– Takie rozwiązanie umożliwi rolnikom powiększenie ich gospodarstw oraz przyspieszy sprzedaż gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – wyjaśnia Iwona Chromiak z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Trwałe rozdysponowanie nieruchomości ma też przyspieszyć rezygnację z możliwości gospodarowania zasobem przez Agencję w formie dzierżawy, najmu oraz oddania do administrowania na czas oznaczony.
200 tys. ha gruntów zostanie wyłączonych z dzierżawy w wyniku zmiany przepisów