Właściciele, którzy zostali zmuszeni do sprzedania swoich działek Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) na podstawie prawa odkupu, mogą je teraz odzyskać. Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis, na podstawie którego odbywała się przymusowa sprzedaż nieruchomości, narusza prawo własności.

– Prawo odkupu zostało ukształtowane w sposób naruszający prawo do swobodnego zachowania własności przez właściciela – argumentował decyzję sędzia TK Mirosław Granat.

Skarga do sądu

Właściciele, którzy przekazali już swoje działki Agencji Nieruchomości Rolnych, mogą teraz wystąpić na drogę sądową o ich zwrot.

– Kodeks postępowania cywilnego w art. 4011 przewiduje możliwość wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem (postanowieniem), w sytuacji gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z konstytucją – wyjaśnia Monika Hetmańczyk, radca prawny z kancelarii Chałas i Wspólnicy.

Z uwagi na fakt, iż przymusowy odkup odbywał się na podstawie przepisów prawa cywilnego, a nie administracyjnego, na złożenie swoich skarg właściciele nieruchomości mają aż trzy miesiące od dnia wydania wyroku TK, a nie miesiąc jak jest w przypadku spraw administracyjnych. Termin na skierowanie spraw do sądu nie upływa zatem z końcem kwietnia, ale dopiero z końcem czerwca.

Skargi właścicieli działek powinny być kierowane do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie. Jeżeli sprawę rozpoznawało kilka sądów, to skarga powinna być złożona do sądu wyższej instancji.

– Skarga o wznowienie postępowania powinna spełniać warunki dotyczące sporządzania pozwu oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, wskazywać podstawę wznowienia wraz z uzasadnieniem, okoliczności stwierdzające zachowanie terminu do wniesienia skargi, jak również wniosek o uchylenie lub zmianę zaskarżonego orzeczenia – tłumaczy Monika Hetmańczyk.