Na mocy podpisanego porozumienia - jak wuynika z komunikatu ministerstwa - okręgowe izby radców prawnych oddelegują swoich przedstawicieli do współpracy z istniejącymi w kraju ośrodkami pomocy pokrzywdzonym oraz wyznaczą stałych koordynatorów odpowiedzialnych za tę współpracę.

Jest to już kolejne z takich porozumień zawarte przez resort sprawiedliwości. W czerwcu ubiegłego roku podobną umowę ministerstwo zawarło z Naczelną Radą Adwokacką. W ośrodkach porad udzielają także przedstawiciele Federacji Organizacji Pozarządowych pomagających poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

W Polsce działa obecnie 16 Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Powstały one w ramach realizowanego od 2007 roku projektu "Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw", który jest finansowany z funduszy europejskich. W ośrodkach, które zlokalizowane są przy już działających organizacjach pozarządowych, udzielana jest bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna i socjalna ofiarom przestępstw. W ramach programu organizowane są też m.in. szkolenia dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości odnośnie pracy z ofiarami przestępczości.

Ponadto, według podpisanego w poniedziałek porozumienia, przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych będzie zapraszany na posiedzenia działającej przy ministrze Rady ds. Pokrzywdzonych.

Radę do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem powołał w marcu ubiegłego roku minister Andrzej Czuma. W jej skład wchodzą m.in. prokuratorzy, sędziowie, naukowcy oraz przedstawiciele ministerstwa i instytucji społecznych świadczących pomoc pokrzywdzonym. Rada opiniuje projekty nowych przepisów chroniących prawa ofiar przestępstw oraz inicjuje służące temu zmiany prawa i działania resortu.

W kwietniu ubiegłego roku radcowie prawni przeprowadzili akcję bezpłatnych porad "Niebieski parasol". Przez ten czas w 33 miastach Polski około 600 radców prawnych i aplikantów udzielało porad prawnych potrzebującym.