W użytkowaniu wieczystym znajdują się najczęściej grunty położone w granicach administracyjnych miast. Za korzystanie z nich użytkownicy wieczyści uiszczają opłaty roczne. Najwyższą, tzw. pierwszą opłatę w wysokości od 15 do 25 proc. ceny nieruchomości płacą najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej między oddającym w użytkowanie a użytkownikiem. Oddający w użytkowanie nadal pozostaje właścicielem nieruchomości i pobiera opłatę roczną od użytkownika. W razie oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej pierwsza opłata może zostać rozłożona na oprocentowane raty.

Wysokość kolejnych opłat rocznych jest już znacznie niższa, bo wynosi rocznie od 0,3 do 3 proc. ceny nieruchomości – raty są płatne do końca marca każdego roku. Stawka procentowa zależy od celu, na jaki została przeznaczona nieruchomość. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Pod mieszkanie taniej niż pod sklep

Procent wartości gruntu, od którego zależy wysokość stawki opłaty rocznej jest zróżnicowany z uwagi na status działki i wynosi:

0,3 proc. ceny za nieruchomości gruntowe oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi, na działalność charytatywną oraz na niezarobkową działalność opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo-rozwojową.

1 proc. ceny za nieruchomości gruntowe oddane na cele rolne, mieszkaniowe, realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz na działalność sportową.

2 proc. ceny za nieruchomości gruntowe na działalność turystyczną.

3 proc. ceny na pozostałe nieruchomości gruntowe.