Co roku do 31 marca, nie czekając na wezwanie z gminy użytkownik wieczysty powinien uiścić opłatę roczną należną z tytułu użytkowania nieruchomości gruntowej. Po tym terminie będzie musiał zapłacić odsetki. Opłaty nie wnosi się w roku, w którym została zawarta umowa o użytkowanie wieczyste i zapłacona została tzw. pierwsza opłata.

Wysokość opłaty rocznej

Wysokość opłaty rocznej wynosi od 0,3 proc. do 3 proc. ceny nieruchomości i zależy od wskazanego w umowie celu, na jaki została oddana w użytkowanie.

- Gdy podczas korzystania z nieruchomości wzrośnie jej wartość, to nastąpi aktualizacja opłaty. Użytkownik zostanie o tym powiadomiony - tłumaczy radca prawny Wojciech Biernacki z Kancelarii Radców Prawnych Biernaccy. Organ musi wówczas wypowiedzieć na piśmie dotychczasową wysokość opłaty, przesłać użytkownikowi informację o nowej jej wysokości, wskazać sposób jej obliczenia oraz pouczyć o sposobie odwołania się - dodaje radca.

Wskazuje też miejsce, gdzie użytkownik może zapoznać się z operatem szacunkowym. Wszystkich tych formalności trzeba dopełnić do 31 grudnia poprzedniego roku. Jeżeli w tym terminie użytkownik nie otrzyma wypowiedzenia opłaty, to użytkownik do 31 marca wnosi ją w dotychczasowej wysokości.

Nowa stawka opłaty

Gdyby użytkownik do końca ubiegłego roku otrzymał wypowiedzenie na piśmie dotychczasowej opłaty i propozycję nowej wysokości, to wówczas w ciągu 30 dni ma prawo odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego, właściwego dla położenia nieruchomości. Po złożeniu wniosku o ustalenie, że aktualizacja jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości, użytkownik wnosi opłatę roczną w dotychczasowej wysokości.

Na skutek odwołania może zostać ustalona nowa wysokość opłaty. Obowiązuje ona dopiero od 1 stycznia następnego roku po tym, w którym wypowiedziano wysokość dotychczasowej.

Aktualizacja opłat rocznych jest dopuszczalna, gdy trwale zmieni się wartość nieruchomości. Nie może to następować częściej niż raz w roku.

- Stawka opłaty rocznej może także zostać zmieniona, jeśli zmienia się cel, na jaki nieruchomość została wydana - tłumaczy Jacek Stanisławski prawnik z kancelarii Olczyk & Kubicki. Gdy nieruchomość zostaje oddana w użytkowanie na więcej niż jeden cel, to wówczas stawkę opłaty rocznej przyjmuje się dla tzw. celu podstawowego wskazanego w umowie.

Mniej i po terminie

Niższe o 50 proc. opłaty roczne płacą użytkownicy, których nieruchomości zostały wpisane do rejestru zabytków. Za zgodą wojewody, rady lub sejmiku udzielona im bonifikata może zostać podwyższona lub obniżona. Niższe kwoty opłaty płacą również użytkownicy wieczyści, którzy uzyskali bonifikatę z tytułu niskiego dochodu miesięcznego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Bonifikata jest przyznawana, gdy dochód nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce w roku poprzedzającym rok, za który opłata jest wnoszona, a nieruchomość gruntowa przeznaczona jest lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

Podstawa prawna

● Art. 71-81 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).