Wojewoda lubelski stwierdził nieważność uchwały rady w sprawie utrzymania czystości i porządku na ternie gminy. Właściciele nieruchomości zostali zobowiązani m. in. do: wyposażenia każdej zabudowanej nieruchomości w urządzenia służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, systematycznego usuwania nagromadzonych odpadów z nieruchomości i gromadzenia ich w urządzeniach do tego przystosowanych, usuwania nawisów śniegu i sopli z okapów, rynien i innych części budynków i obiektów na terenie nieruchomości.

Katalog zamknięty

Według wojewody uchwała została podjęta bez podstawy prawnej, z przekroczeniem ustawowego upoważnienia określonego w art. 4 ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z jego treścią rada gminy po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Przepis ten wymienia, jakie kwestie mogą zostać uregulowane w regulaminie. Katalog tych zagadnień ma charakter zamknięty. Oznacza to, że rada nie może regulować kwestii, które nie mieszczą się w ramach zakreślonych tym przepisem.

Z art. 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 3b ustawy o utrzymaniu czystości wynikają obowiązki właścicieli nieruchomości wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy. Organ nadzoru podkreślił, że uchwała rady gminy nie może regulować jeszcze raz tego, co jest już zawarte w obowiązującej ustawie. Taka uchwała jest zdaniem organu nadzoru nieważna.

Zbiorowe potrzeby

Zdaniem wojewody nie znajduje podstaw prawnych także nakładanie na mieszkańców gminy obowiązku usuwania nawisów z okapów, rynien i innych części budynków i obiektów na terenie nieruchomości. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy o utrzymaniu czystości regulamin powinien określać jedynie wymagania dotyczące uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

Użytek publiczny

Ustalone na tej podstawie zasady mają dotyczyć nie wszystkich, ale jedynie tych części nieruchomości, które służą do użytku publicznego. Chodzi tu o powszechnie dostępne części nieruchomości, których funkcją jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb, a nie tylko potrzeb właściciela. Zanieczyszczenie tych części nieruchomości ze względu na ich publiczne przeznaczenie nie może czynić niemożliwym lub uciążliwym korzystania z nich. Tymczasem obowiązek dotyczący usuwania sopli i śniegu nie ogranicza się do części nieruchomości służących do użytku publicznego, ale obejmuje wszelkie części nieruchomości.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego, sygn. NK-II.4131.309.2011.