Powstanie nowa kategoria osadzonego, szczególnie chronionego.
Prokurator, sąd lub sam skazany będzie mógł się zwrócić do kierownika zakładu karnego o nadanie statusu osadzonego szczególnie chronionego. Nad przebiegiem reformy zakładów karnych czuwać będzie Rada Polityki Penitencjarnej. Więzień szczególnie chroniony będzie podlegał regularnej kontroli medycznej, będzie pod stałą opieką psychologa, a przede wszystkim ograniczony zostanie dostęp osób trzecich.
– Specjalnie chronieni osadzeni będą poddawani kontroli osobistej kilka razy dziennie – tłumaczył zasady reformy podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona. – Tego typu tryb stosowany ma być wyłącznie wobec osób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa społecznego.