Gospodarka komunalna będzie prowadzona w formie spółek handlowych. Działalność spółki będzie musiała mieścić się w zadaniach własnych samorządu. Spółki powiatowe i wojewódzkie ożywią partnerstwo publiczno-prywatne.
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej, poza sferą użyteczności publicznej będą jednakowe dla gmin, powiatu i województwa. Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego będą mogły posiadać akcje lub udziały spółek zajmujących się działalnością doradczą, promocyjną, edukacyjną i wydawniczą na rzecz samorządu terytorialnego. Wszystkie te jakże istotne zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o gospodarce komunalnej przedstawiony przez senatorów Platformy Obywatelskiej na ostatnim posiedzeniu Senatu. Nowelizacja pozwoli bardziej elastycznie podchodzić do współpracy administracji publicznej z sektorem prywatnym. Zwłaszcza jeśli chodzi o wykorzystywanie partnerstwa publiczno-prywatnego. Rozwiązanie to popiera Jerzy Kwieciński, były wiceminister rozwoju regionalnego i prezes Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości.
– Obecne zróżnicowanie w dostępie do rynku pomiędzy poszczególnymi samorządami nie jest niczym uzasadnione – uważa Jerzy Kwieciński.