ANALIZA

Praktyki tych firm ograniczające konkurencję to z kolei różnicowanie wysokości cen usług telewizji kablowej oraz dostępu do internetu w poszczególnych dzielnicach. Tymczasem operatorzy mogą wprawdzie różnicować ceny swoich usług, ale musi to być ekonomicznie uzasadnione. UOKiK bada już regulaminy kablówek.

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów zakazuje:

● porozumień ograniczających konkurencję (art. 6),

● nadużywania pozycji dominującej (art. 9),

● naruszania zbiorowych interesów konsumentów (art. 26).

Stosowanie nieuczciwych praktyk uderza nie tylko w konkurencję, ale przede wszystkim w zwykłych użytkowników usług kablowych, czyli abonentów.

Niejednolite warunki umów

Sieci Aster i UPC podzieliły między siebie rynek warszawski – Aster obsługuje ok. 300 tys. mieszkań, UPC zaś ok. 130 tys. mieszkań, więc zasięg tych dwóch sieci jest prawie dwa razy większy. W zasięgu sieci Aster lub UPC jest 80 proc. wszystkich mieszkań w Warszawie.

W czym przejawiają się działania nieuczciwej konkurencji? Między innymi w oferowaniu cen dumpingowych na poszczególnych terenach.

Takie działania mogą być uznane za nadużywanie pozycji dominującej na rynku (art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). Niedozwolonymi przejawami takiej działalności jest np. bezpośrednie lub pośrednie narzucanie nadmiernie wygórowanych lub rażąco niskich cen, stosowanie niejednolitych warunków umów.