Nadzór budowlany zaostrza kontrole odśnieżania budynków, zwłaszcza dachów, rynien i balkonów. Osoby wyznaczane do odśnieżania dachów muszą mieć specjalne uprawnienia.
Obfite opady śniegu zmuszają właścicieli i zarządców do dodatkowych nakładów na odśnieżanie. Ci, którzy chcą zaoszczędzić, zapłacą wysokie kary.

Wysokie kary

Kontrola przestrzegania przepisów należy do nadzoru budowlanego, policji oraz straży miejskiej.
Nadzór budowlany na podstawie przepisów karnych może ukarać właściciela bądź administratora budynku mandatem do wysokości 500 zł w przypadku nieodśnieżenia dachu. Może również złożyć wniosek do sądu rejonowego o ukaranie osoby, która nie dopełniła obowiązku zapewnienie bezpiecznego użytkowania budowli. Sąd może orzec grzywnę w wysokości nie mniejszej niż 100 stawek dziennych.
– Nadzór budowlany może również wyłączyć obiekt z użytkowania. Budynek wówczas musi zostać całkowicie zamknięty aż do czasu usunięcia zagrożenia – mówi Anna Macińska, dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
Zdecydowanie większe uprawnienia posiada policja, która może nałożyć karę do 1 tys. zł na osobę odpowiedzialną za budynek.
– W przypadku gdy administrator budynku unika zapłacenia kary, policja może złożyć wniosek do sądu grodzkiego. Sąd może wymierzyć karę do 5 tys. zł – informuje Edyta Adamus z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.
Straż miejska za nieusunięcie zwisających sopli i nawisów śnieżnych może ukarać właściciela mandatem w wysokości od 20 do 500 zł. Do czasu usunięcia sopli administrator jest zobowiązany zagrodzić teren, ograniczając dostęp dla osób trzecich.Prace na wysokościach

Właściciele i administratorzy powinni uważać, kogo zatrudniają do zrzucania śniegu z wyżej położonych powierzchni. Zapominają oni, że praca podczas odśnieżania powierzchni dachowych jest pracą na wysokości.
– Pracować na wysokości może pracownik, który posiada aktualne orzeczenie lekarskie. Musi on być również odpowiednio przeszkolony oraz zabezpieczony przed upadkiem oraz przed załamaniem dachu – mówi Danuta Rutkowska, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Pracy.

Nie zawsze właściciel

Właściciel ma obowiązek również odśnieżyć i usunąć lód zalegający w bramie i na podwórzu w swojej posesji, usunąć sople zwisające z dachu i śnieg zalegający na dachu budynku i na zabudowaniach gospodarczych, które znajdują się na tym terenie. Takie same obowiązki mają współwłaściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne oraz zarządcy i inni użytkownicy, a także inne podmioty, które nią władają. Muszą odśnieżyć też chodnik wówczas, gdy stoi na nim kiosk, ponieważ taki obowiązek nie ciąży na właścicielu kiosku.
Natomiast sople i śnieg z balkonów i tarasów przylegających bezpośrednio do lokali mieszkalnych i użytkowych mają obowiązek usuwać ich najemcy.
Zdarza się, że właściciel powierza wykonywanie prac innej osobie albo firmie. Wówczas za skutki wypadku na nieodśnieżonej posesji albo przylegającym do nieruchomości chodniku lub spowodowanego przez spadające z dachu śnieg i sople odpowiada ten, kto zobowiązał się do sprzątania.
Właściciel nieruchomości nie ma obowiązku odśnieżać i usuwać lodu z chodnika, na którym znajduje się płatny postój lub parkowanie samochodów, a także wówczas gdy nie przylega on bezpośrednio do nieruchomości, ale dzieli go pas trawnika. Z chodnika przeznaczonego na parking lub płatny postój błoto, śnieg i lód usuwa zarząd drogi, wówczas gdy pobiera opłaty z tego tytułu.Postoje i przystanki

Właściciel nieruchomości nie musi odśnieżać przylegających do chodnika przystanków tramwajowych, autobusowych i trolejbusowych, ponieważ takie obowiązki ciążą na przedsiębiorcach, którzy użytkują tereny służące komunikacji publicznej. Do jego obowiązków nie należy też odśnieżanie jezdni przylegającej do chodnika, ponieważ taki obowiązek ciąży na zarządzającym drogą. Do obowiązków zarządu drogi należy też pozbycie się śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej.
Odśnieżanie, pozbycie się błota oraz lodu z terenu budowy należy do wykonawcy robót budowlanych.
Nadzór nad realizacją obowiązków związanych z odśnieżaniem, usuwaniem lodu i błota sprawują: wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
Liczba interwencji straży miejskiej*
Nieodśnieżone chodniki – 2989 interwencji
w tym:
● nałożono 53 mandaty,
● wydano 162 słowne polecenia,
● udzielono 176 pouczeń,
● wystawiono 6 wniosków do sądu o ukaranie,
● 56 wezwań dla zarządców nieruchomości
* dane z Warszawy od 1 do 11 stycznia 2010 r.