Każdy uzyska bezpłatny dostęp do danych w KRS i rejestrze dłużników niewypłacalnych. Zaświadczenia, wyciągi i odpisy papierowe i elektroniczne będą miały moc urzędową. W KRS będą też adresy poczty elektronicznej przedsiębiorców oraz ich stron internetowych.
Wczoraj rząd przyjął założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zaproponowano w nich poszerzenie bezpłatnego dostępu przez internet do wszystkich aktualnych danych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, informacji ujawnionych w rejestrze dłużników niewypłacalnych oraz treści dokumentów przekazanych do elektronicznego katalogu dokumentów spółek.
– Najważniejsze jest umożliwienie posługiwania się odpisami i zaświadczeniami wydanymi przez Centralną Informację KRS w formie elektronicznej w postępowaniach, w których obecnie dokument elektroniczny nie jest akceptowany jako urzędowy. Zmiana ustawy przyzna wydrukom elektronicznym moc dokumentów urzędowych – mówi Piotr Jaworski z Krajowej Izby Gospodarczej.
Dokumenty elektroniczne przyspieszą też prowadzenie postępowań egzekucyjnych, ponieważ zdaniem Iwony Karpiuk Sucheckiej z Krajowej Rady Komorniczej pozwolą usunąć wątpliwości co do aktualności danych w dokumencie, którym posługuje się strona.

Dodatkowe informacje

Założenia do projektu przewidują, że do rejestru przedsiębiorców zostaną wpisane dodatkowo informacje o adresie poczty elektronicznej i adresie strony internetowej podmiotu gospodarczego.
– Ujawnienie ich umożliwi szybki kontakt z przedsiębiorcą – tłumaczy Jolanta Henczel, naczelnik Wydziału Prawa Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości. Dlatego przedsiębiorca, który posiada takie adresy, powinien je wskazać przy okazji podawania do KRS innych danych. Nie byłyby one ujawniane online, ale tylko na wyraźne żądanie zainteresowanego, na przykład kontrahenta przedsiębiorcy, i odnotowano by, kto je uzyskał, aby zapobiec nadużyciom w wykorzystywaniu danych – dodaje Jolanta Henczel.Dokument z systemu

Projektowane przepisy umożliwią wnioskodawcy samodzielne pozyskiwanie dokumentów i informacji w formie wydruku komputerowego ze zbioru danych zgromadzonych w KRS i w elektronicznym katalogu. Weryfikacji danych z zawartymi w dokumencie urzędowym służyłyby: cyfrowo-literowy unikalny identyfikator i klauzule umożliwiające posłużenie się wydrukiem.
Zaproponowano, aby kod identyfikatora zawierał ukryte informacje o obrazie dokumentu, który uzyska wnioskodawca, co umożliwi identyfikację.
Tradycyjnymi sposobami zabezpieczenia treści dokumentu papierowego są: pieczęć urzędowa, podpis organu wydającego, znak wodny, hologram. Natomiast w dokumencie elektronicznym treść będzie weryfikowana przez dostępną w internecie możliwość sprawdzenia prawdziwości i aktualności dokumentu. Na podobnych zasadach będą sprawdzane kopie dokumentów udostępnianych z elektronicznego katalogu dokumentów spółek.

Notariusze mają wątpliwości

Zaproponowana procedura sporządzania dokumentu w formie elektronicznej budzi wątpliwości notariuszy.
– Chodzi o skomplikowany sposób uzyskiwania i weryfikacji odpisów, wyciągów i zaświadczeń z KRS, które miałyby stanowić specjalną kategorię dokumentów urzędowych wydanych drogą elektroniczną bez podpisu i pieczęci – mówi notariusz Tomasz Janik, członek Krajowej Rady Notarialnej.
Jego zdaniem najprościej byłoby umożliwić właściwemu organowi dokonanie wydruku z zabezpieczonej strony internetowej, bez czasochłonnego porównywania wyraz po wyrazie treści otrzymanego od osoby zainteresowanej wydruku z danymi na ekranie. W przypadku konieczności wytworzenia urzędowego dokumentu taki wydruk powinien zostać zaopatrzony w niezbędne atrybuty (pieczęć, podpis) i zarejestrowany.
– Zarejestrowany wydruk zaopatrzony między innymi w podpis i pieczęć notariusza możliwy byłby do użycia w powszechnym obrocie bez żadnych ograniczeń. Należałoby dążyć do ograniczenia w kontaktach obywateli z urzędami konieczności posługiwania się papierowymi wydrukami – jak najczęściej powinien występować w obrocie sam numer rejestru, według którego zainteresowany podmiot będzie mógł dokonać weryfikacji danych na zabezpieczonej stronie internetowej – dodaje Tomasz Janik.Rejestr niewypłacalnych

Projekt przewiduje weryfikację elektronicznych odpisów z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych mających moc dokumentów urzędowych. Zaproponowano bezpłatny dostęp w internecie do informacji ujawnionych w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Odbywałby się on za pośrednictwem dwóch ścieżek:
● przez stronę internetową – bezpłatnie do przejrzenia i odpłatnie do skorzystania z wydruku dokumentów,
● przez złożenie elektronicznego wniosku o odpis w postaci elektronicznej z podpisem elektronicznym, czyli w taki sposób jak obecnie.
Szersza perspektywa
Pełny elektroniczny dostęp do danych w rejestrze będącym odpowiednikiem polskiego KRS wprowadzono w większości państw UE, na przykład w Niemczech (www.handelsregister.de) i Wielkiej Brytanii (www.compa- nieshouse.gov.uk).
2 mln zł ma kosztować wprowadzenia proponowanych zmian do KRS