W sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, rozpatrywanych w ostatnim czasie przez komisje orzekające, kierownicy jednostek najczęściej naruszali przepisy o zamówieniach publicznych. Problemy sprawiało m.in. wypełnianie zasad udzielania zamówień oraz egzekwowanie należnych zaświadczeń od oferentów. Z pozostałych spraw najczęściej naruszano przepisy regulujące udzielanie dotacji.
REGIONALNA KOMISJA ORZEKAJĄCA o umorzeniu należności powiatu
Członkowie zarządu powiatu muszą mieć upoważnienie do umorzenia
TEZA
W celu umorzenia należności przypadających powiatowi zarząd powiatu musi działać zgodnie z uchwałą rady powiatu. Podjęcie takiej uchwały przez radę jest obligatoryjne. Jeśli uchwały nie ma, a zarząd umorzy należności, to dochodzi do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
UZASADNIENIE
Obwinionymi w sprawie byli członkowie zarządu powiatu, starosta i wicestarosta powiatu. Wszyscy brali udział w podejmowaniu decyzji o umarzaniu należności przypadających powiatowi do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z tytułu zapłaconych przez powiat odsetek od poręczonego kredytu. Umorzenia dotyczyły kwoty 673 tys. zł. Regionalna Komisja Orzekająca uznała, że wszyscy obwinieni ponoszą odpowiedzialność za zarzucane im czyny i wymierzyła wszystkim kary upomnienia.
Z ustaleń regionalnej komisji orzekającej wynikało, że rada powiatu, jako organ założycielski dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, postanowiła poręczyć spłatę kredytu zaciągniętego przez ZOZ. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie powiatu. Po pewnym czasie okazało się, że SP ZOZ nie był w stanie samodzielnie spłacić długów i zarząd powiatu zmuszony był do uruchomienia środków na ten cel i spłaty rat kredytu obejmujących kapitał oraz odsetki, realizując umowę poręczenia. Jak wyjaśniła RKO, te okoliczności nie budziły sporów. Ponadto w roku 2007 zakład opieki zdrowotnej siedmiokrotnie zwracał się do zarządu powiatu z wnioskiem o umorzenie zobowiązań z tytułu spłaty odsetek od poręczonego kredytu. Wnioski rozpatrywał zarząd powiatu. Sposób głosowań poszczególnych członków zarządu powiatu, w tym starosty i jego zastępcy, udokumentowane zostały w protokołach z posiedzeń.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:
Umowa o zamówienie musi określać czas jego wykonania
Konieczności spełnienia wszystkich zasad udzielania dotacji
Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych jest obowiązkowe
Cena za zamówienie nie może obejmować tylko rabatu
Nie można udzielić zamówienia bez przeprowadzenia przetargu
Wykonawca podlega wykluczeniu, jeśli nie spełnia warunków
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w orzecznictwie komisji orzekających