Przedsiębiorcy i zamawiający wkroczyli w 2010 rok z nowo ukształtowanymi przez ustawodawcę zasadami prawa zamówień publicznych. Oznaczają one m.in. szybszy zwrot wadium wpłaconego przez przedsiębiorcę oraz możliwość udzielenia mu przez zamawiającego zaliczki na poczet wykonania zamówienia. Zmiany przewidują też przyspieszenie procedur przetargowych, likwidację protestów, droższe skargi do sądów okręgowych i niższe progi unijne.
Na przełomie roku 2009 i 2010 do obrotu prawnego weszły trzy istotne akty prawne, które zmieniają radykalnie rynek zamówień publicznych. Są to dwie nowelizacje ustawy – Prawo zamówień publicznych – pierwsza z 5 listopada 2009 r. weszła w życie 22 grudnia 2009 r., druga z 2 grudnia 2009 r. zacznie obowiązywać od 29 stycznia 2010 r. Oprócz tego od 1 stycznia weszło w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej zmieniające obowiązujące od dwóch lat progi unijne, które warunkują dokonanie szeregu czynności w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Wadium do zwrotu