Rodzaj roszczeń, jakich może dochodzić osoba, która zakupiła używany samochód posiadający wady fizyczne i prawne, zależy od tego, czy sprzedającym jest przedsiębiorca, czy osoba fizyczna, która nie zajmuje się profesjonalnie handlem autami. W transakcji dokonywanej pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem zastosowanie znajduje instytucja niezgodności towaru z umową, uregulowana w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego. Jeśli nabycie pojazdu następuje pomiędzy osobami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie tej działalności albo pomiędzy osobami fizycznymi w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, stosować należy ogólne zasady dotyczące rękojmi zawarte w kodeksie cywilnym.

Stan techniczny pojazdu

Podczas użytkowania używanego pojazdu mogą pojawić się usterki, związane z eksploatacją albo z wadami fizycznymi, którymi pojazd jest obciążony. Jeżeli awaria wynika z normalnego użytkowania pojazdu (np. zużycie okładzin hamulcowych), sprzedający nie jest za nią odpowiedzialny. Natomiast gdy usterka dotyczy elementu, który w normalnych okolicznościach powinien działać (np. układ napędowy), lub jest następstwem poważnej kolizji z przeszłości, którą sprzedający zataił, kupujący może dochodzić roszczeń od sprzedawcy na zasadzie rękojmi lub instytucji niezgodności towaru z umową przewidzianej w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Bardzo ważną kwestią przy zawieraniu umowy jest więc sprawdzenie stanu technicznego pojazdu przez niezależnego fachowca lub we własnym zakresie, jeżeli kupujący dysponuje stosownymi umiejętnościami i narzędziami. Dokonanie takiej weryfikacji nie oznacza, że doszło już do zawarcia umowy. Jeśli przeprowadzane badanie techniczne wykaże, że stan pojazdu jest niezgodny z zapewnieniami sprzedającego, strony nie będą miały względem siebie żadnych roszczeń.