Nadzór budowlany jest organem administracyjnym powołanym do kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, m.in. przez uczestników procesu budowlanego czy zarządców nieruchomości. Realizacja tych zadań ma służyć w pierwszej kolejności zapewnieniu bezpieczeństwa obiektów budowlanych oraz użytkujących je osób. Organy nadzoru budowlanego, a w szczególności powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego, którzy są organami pierwszego stopnia, mają przede wszystkim obowiązek kontrolować, czy właściciele lub zarządcy obiektu budowlanego użytkują go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska. Nadzór budowlany powinien też sprawdzać, czy właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych utrzymują je w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Chodzi tu głównie o zapewnienie spełnienia tzw. wymagań podstawowych dotyczących: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

Obowiązki właścicieli

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego organy nadzoru budowlanego powinny kontrolować właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w zakresie przestrzegania przez nich obowiązków związanych z prawidłowym utrzymaniem budynków. W szczególności nadzór budowlany powinien oceniać podejmowane przez właścicieli i zarządców czynności w zakresie bieżącej konserwacji i utrzymania obiektu budowlanego. Chodzi tu m.in. o zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury. Dotyczyć to może m.in. wyładowań atmosferycznych, wstrząsów sejsmicznych, silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych, osuwisk ziemi, zjawisk lodowych na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożarów lub powodzi, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Kontroli okresowych

Kontroli rocznych

Kontroli pięcioletnich

Kilku kontroli w jednym czasie

Stanu technicznego kotłów

Bezpiecznego użytkowania

Usunięcia nieprawidłowości

Uprawnienia do kontroli

Zadań głównego inspektora

Zadań wojewódzkiego inspektora

Zadań powiatowego inspektora nadzoru

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w Tygodniku Prawa Administracyjnego: Obowiązki nadzoru budowlanego w zakresie kontroli stanu technicznego budynku.