Konsumenci decydujący się na ogłoszenie swojej upadłości nie będą mieli prawa do zaciągania nowych kredytów. Takie zmiany do ustawy o upadłości konsumenckiej zaproponowali posłowie z sejmowej Komisji Przyjazne Państwo. Mają one zabezpieczyć interesy samych dłużników i ich wierzycieli.

Projekt ustawy przewiduje, że w okresie spłacania wierzycieli i wykonywania planu spłaty upadły konsument nie będzie mógł dokonywać czynności przekraczających granice zwykłego zarządu i zawierać umów kredytu i pożyczki z bankami, instytucjami kredytowymi oraz instytucjami finansowymi. Wolno mu będzie jedynie zaciągać zobowiązania niezbędne dla utrzymania swojego i osób, w stosunku do których ciąży na nim ustawowy obowiązek dostarczania środków utrzymania.

Takie ograniczenie możliwości zaciągania kolejnych zobowiązań pozytywnie ocenia Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej. Autorzy projektu wprowadzenie ograniczenia tłumaczą tym, że skoro ktoś nie był w stanie spłacić zaciągniętych w banku kredytów i z tego powodu doszło do ogłoszenia jego upadłości, to nie można pozwolić, aby ubiegał się o inny kredyt w trakcie wykonywania planu spłaty wierzycieli na podstawie planu spłaty.

– W ten sposób zwiększałby tylko liczbę wierzycieli, których musiałby na bieżąco spłacać. Mogłoby z tego powodu dojść do pogorszenia się jego sytuacji finansowej – tłumaczy adwokat Ewa Załega z kancelarii Załęga i Partnerzy.

– Obowiązek dodatkowego spłacania nowego kredytu uniemożliwiłoby polepszenie się jego sytuacji materialnej, na przykład gdyby odziedziczył spadek albo dostał darowiznę. Dotychczasowi wierzyciele nie mogliby wówczas domagać się zmiany planu spłaty i żądać wypłaty wyższych rat – dodaje.

Dłużnik wykonujący plan spłaty będzie mógł jednak zaciągać nowe kredyty i pożyczki, jeżeli zgodę na to wyrazi sąd. Zgoda taka będzie mogła być wyrażona np. wówczas, gdy istotnie poprawi się sytuacja majątkowa upadłego w okresie wykonywania planu spłaty na skutek innych przyczyn niż zwiększenie się wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskiwanych z osobiście wykonywanej działalności zarobkowej. W takiej sytuacji każdy z wierzycieli będzie mógł jednak wystąpić o zmianę planu spłaty przez podwyższenie kwot. O zmianie planu spłaty sąd orzeknie po przeprowadzeniu rozprawy, o której zawiadomi upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty.