Jednostki samorządu terytorialnego realizują zadania w zakresie kultury fizycznej jako zadania własne. W tym celu gminy, powiaty i województwa zobowiązane są do współdziałania z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Współpraca ta ma szczególne znaczenie przy tworzeniu warunków prawnych organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej. Dodatkowo gminy – we współdziałaniu z organami administracji rządowej, klubami sportowymi oraz stowarzyszeniami kultury fizycznej i ich związkami – zobowiązane są także do organizowania działalności w dziedzinie rekreacji oraz tworzenia odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju. Zadania te realizowane są w szczególności poprzez:

● popularyzację walorów rekreacji ruchowej,

● organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,

szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,

● tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Zadań samorządów

Klubów sportowych

Rad sportu

Wspierania sportowców

Dotacji z samorządu

Dotacji od ministra sportu

Boisk w każdej gminie

Finansowaniu Orlika

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Wysokości dofinansowania

Kontrola dofinansowania

Budowy infrastruktury sportowej

Umów o roboty budowlane

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w Tygodniku Prawa Administracyjnego: Wspieranie sportu przez samorządy lokalne.