Warunki uzyskania licencji syndyka określa ustawa o licencji syndyka. Zgodnie z jej art. 3 ust. 1 – licencję syndyka może uzyskać osoba fizyczna, która:

● ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

● zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka,

● ma pełną zdolność do czynności prawnych,

● ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (ustawa nie przewiduje ograniczeń co do rodzaju studiów i typu uczelni, co oznacza, że osoba ubiegająca się o licencję może posiadać wykształcenie wyższe o każdym profilu),

● posiada nieposzlakowaną opinię,

● w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję syndyka przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią,

● nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

● nie jest podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

● nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego,

● złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez ministra sprawiedliwości,

● jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do wykonywania czynności syndyka.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu

Procedurę uzyskania licencji rozpoczyna się od złożenia do Ministerstwa Sprawiedliwości wniosku o dopuszczenie do egzaminu. Termin do złożenia wniosku liczy się od daty ogłoszenia informacji o terminie egzaminu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości i w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim. Przy czym wniosek nie może być złożony później niż 45 dni przed wyznaczoną datą egzaminu. Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu należy załączyć: odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub zaświadczenie o ukończeniu wyższych studiów magisterskich albo równorzędnych w przypadku obywateli innych państw, oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest podejrzany albo oskarżony o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej w wysokości określonej w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 19 lutego 2008 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej (Dz.U. nr 37, poz. 207).

Wysokość opłaty egzaminacyjnej stanowi równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę (od 1 stycznia 2009 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1276 zł – obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 24 lipca 2008 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 r. – M.P. nr 55, poz. 499). Opłatę uiszcza się najpóźniej 45 dni przed terminem rozpoczęcia egzaminu na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości wskazany w ogłoszeniu o terminie egzaminu. W przypadku dołączenia do wniosku o dopuszczenie do egzaminu dowodu wniesienia opłaty egzaminacyjnej w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku zamieszcza się potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę egzaminacyjną.