Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał kolejny wyrok w sprawie konsekwencji zmian granic gminy. Sąd częściowo uchylił decyzję prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu przekazania mienia po zmianie granic gmin. Powodem uchylenia były jednak błędy proceduralne. W ocenie sądu organ nie sprawdził m.in., czy część ze spornych między gminami działek powinna być rzeczywiście przekazana. Przy zmianie granic gmin zasadą jest to, że prawo własności mienia podlega przekazaniu na rzecz gminy przejmującej. Przekazanie majątku jest ściśle związane z realizacją zadań publicznych.

Spór dotyczył decyzji prezesa Rady Ministrów z lutego 2009 r., którą utrzymano w mocy wcześniejszą decyzją w sprawie przekazania na rzecz jednej gminy prawa własności nieruchomości przysługującego innej gminie. Przekazanie było konsekwencją zmian granic gmin. Gmina, której grunty oddawano gminie przejmującej, nie zgadzała się, że zmiana granic automatycznie oznacza przekazanie majątku. W ocenie jej pełnomocników w przypadku poszerzenia granic jednej gminy, kosztem terytorium drugiej, nie powinno następować automatyczne przejęcie mienia.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sygn. akt I SA/Wa 624/09