Bieżące opłaty

Do 10. dnia każdego miesiąca właściciel lokalu powinien wnieść opłatę, która stanowi zaliczkę na pokrycie kosztów zarządu. Jeżeli zwleka z zapłatą, to zarząd wspólnoty ma prawo dochodzić należności w sądzie w postępowaniu upominawczym, bez względu na wysokość kwoty. Jest to postępowanie uproszczone, niewymagające dopełnienia aż tylu formalności co prowadzone w zwykłym trybie. Sąd wydaje nakaz zapłaty, a zalegający z zapłatą właściciel lokalu musi w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu zapłaty uregulować należności w całości wraz z kosztami. Jeżeli nie zgadza się z nakazem to w tym terminie, ma prawo wnieść sprzeciw do sądu.

Zarząd wspólnoty nie może samodzielnie podjąć decyzji, w której określi wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu. Taka czynność przekracza zakres zwykłego zarządu, którą wolno byłoby mu podjąć samodzielnie, i dlatego potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności. Właściciele podejmują ją na zebraniu albo w drodze indywidualnego zbierania głosów, a nawet mogą to zrobić częściowo na zebraniu, a częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania. Uchwały zapadają większością głosów właścicieli liczoną według wielkości udziałów. Jednakże w umowie lub w uchwale można postanowić, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos. Taką zasadę głosowania wprowadza się też na każde żądanie właścicieli lokali, którzy posiadają łącznie co najmniej 1/5 udziałów w nieruchomości wspólnej.

Można zaskarżyć do sądu

Jeżeli w drodze uchwały zostały ustalone zbyt wysokie opłaty na pokrycie kosztów zarządu, to każdy właściciel może zaskarżyć ją do sądu. Powodem zaskarżenia może być niezgodność z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali bądź naruszenie zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną czy też inny sposób naruszenia interesów właściciela mieszkania. W takim wypadku powództwo wytacza się przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w ciągu 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.

Mimo, że uchwała w sprawie wysokości opłat została zaskarżona, to podlega wykonaniu, czyli właściciele muszą uiszczać zaliczki w nowej wysokości. Jednakże sąd może wstrzymać wykonanie jej aż do czasu zakończenia sprawy.

Ważne

Jeżeli w drodze uchwały zostały ustalone zbyt wysokie opłaty na pokrycie kosztów zarządu, to każdy właściciel może zaskarżyć ją do sądu. Powodem zaskarżenia może być niezgodność z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali bądź naruszenie zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną czy też inny sposób naruszenia interesów właściciela mieszkania.

Podstawa prawna:

ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. nr 80 z 2000 r. poz. 903 z późn. zm.).