Na aukcjach poleasingowych i powindykacyjnych sprzedawane są po zakończeniu umowy leasingu przedmioty używane przez leasingobiorcę oraz odzyskane w procesach windykacyjnych. W ten sposób odbywa się obrót m.in. samochodami, naczepami, przyczepami, sprzętem komputerowym, maszynami, meblami biurowymi.

Prowadzone są też aukcje internetowe, a udział w nich bezpłatnie mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne, które mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Niektórzy organizatorzy aukcji internetowych wymagają, aby uczestnik posiadał konto poczty elektronicznej.

Kupi korzystający

Umowę leasingu zawierają dwie strony: finansujący i korzystający. Polega ona na tym, że finansujący udziela drugiej stronie prawa do korzystania z przedmiotu leasingu oraz pobierania pożytków przez wskazany okres, a w zamian otrzymuje raty leasingowe. Wynagrodzenie dla finansującego powinno być przynajmniej równe cenie nabycia przez niego rzeczy albo wynagrodzeniu z tytułu nabycia jej. Oznacza to, że korzystający powinien w ten sposób zwrócić finansującemu przynajmniej wartość nabycia rzeczy. Jednakże w praktyce wnosi opłaty, które łącznie przewyższają tę wartość, ponieważ pokrywają też zysk finansującego i oprocentowanie pobranego kredytu.

Natomiast umowa leasingu bezpośrednio nie prowadzi do przeniesienia prawa własności rzeczy na korzystającego. Jednak po jej upływie własność przedmiotu leasingu może zostać przeniesiona na korzystającego lub na osobę trzecią, albo oddana korzystającemu do dalszego używania.

W umowie leasingu finansujący mógł się też zobowiązać, że bez dodatkowego świadczenia przeniesie na korzystającego własność rzeczy po upływie oznaczonego w umowie czasu trwania leasingu. Strony mogą wskazać termin, w którym to nastąpi. Jeżeli tego nie zrobiły, wówczas korzystający może żądać przeniesienia własności rzeczy w terminie miesiąca od czasu zakończenia leasingu. Jeśli w terminie z takim żądaniem nie wystąpił, to jego uprawnienie wygaśnie. Natomiast przeniesienie własności przedmiotu poleasingowego na osobę trzecią najczęściej następuje na aukcji poleasingowej.