Bank ma prawo zablokować środki zgromadzone na rachunku klienta na 72 godziny, gdy będzie miał uzasadnione podejrzenia, że pochodzą z przestępstwa lub mają z nim związek.
Bank może mieć uzasadnione podejrzenie, że gromadzone na prowadzonych przez niego rachunkach albo lokatach pieniądze są wykorzystywane, aby ukryć działania przestępcze albo w celach mających związek z finansowaniem przestępstw o charakterze terrorystycznym, bądź pochodzą z korzyści związanych z popełnieniem przestępstwa i mogą nawet być przekazane za granice. Powinien wówczas o tym zawiadomić policję, prokuratora albo inny organ uprawniony do prowadzenia postępowania przygotowawczego.
Natomiast sam może dokonać blokady środków na rachunku klienta na 72 godziny, gdy poweźmie uzasadnione podejrzenie, że pieniądze w całości lub w części pochodzą z przestępstwa innego niż finansowanie terroryzmu, bądź z korzyści związanych z popełnieniem przestępstwa, a nawet mają zostać przekazane za granicę. Niezwłocznie po dokonaniu blokady zawiadamia prokuratora, który jednak może domagać się przedstawienia przez bank dodatkowych informacji, nawet stanowiących tajemnicę bankową. Blokada może nastąpić tylko do tej wysokości zgromadzonych środków, co do których bank ma te podejrzenia. Jeżeli na koncie będzie więcej zgromadzonych pieniędzy, to nadwyżki blokada nie obejmie.
Natomiast zawiadomiony prokurator powinien w ciągu 72 godzin wydać postanowienie o wszczęciu lub o odmowie wszczęcia postępowania i zawiadomić o tym bank. Gdyby wszczął postępowanie, to wówczas wydaje postanowienie o dalszej blokadzie tych środków na rachunku, ale nie o dłuższej niż trzy miesiące, licząc od otrzymania zawiadomienia o dokonaniu blokady przez bank. Określa w nim zakres, sposób i termin blokady rachunku.
Na postanowienie o blokadzie przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy.
Natomiast blokada upadnie, gdy przed upływem trzech miesięcy od otrzymania zawiadomienia z banku prokurator nie wyda postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym. Może się jednak zdarzyć, że bank działał wprawdzie w dobrej wierze, blokując środki zgromadzone na rachunku swojego klienta, to faktycznie nie zachodził żaden związek z przestępstwem ani ukrywaniem działań przestępczych, natomiast właściciel rachunku albo lokaty poniósł z tego tytułu szkodę Wtedy odpowiedzialność za nią ponosi Skarb Państwa. Poszkodowany powinien przeciwko niemu wystąpić z pozwem o odszkodowanie, wskazując wysokość szkody oraz przedstawiając dowody na to, że rzeczywiście wystąpiła.
Podstawa prawna
Art. 9 i 11 ustawy z 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obroty finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr.166, poz. 1317).