Resort spraw wewnętrznych przygotował projekt rozporządzenia wykonawczego w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, minimalnych wymagań technicznych dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz sposobu przechowywania tych materiałów.

Organizator imprez masowych jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Tak stanowi art. 11 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Dalsze przepisy dzielą imprezy masowe na takie, które muszą być nagrywane, i takie, które mogą podlegać rejestracji. Celem sporządzonych nagrań jest stworzenie dowodów, które mogą pozwalać na ewentualne wszczęcie postępowania karnego lub w sprawach o wykroczenia. Organizator musi je przekazywać prokuraturze lub policji na ich żądanie.

Nowe definicje

– W rozporządzeniu zdefiniowano pojęcia: identyfikacji, rozpoznania, detekcji i kontroli, które wskazują na wymagany zakres rejestracji obrazu i dźwięku w trakcie odbywającej się imprezy masowej, a tym samym spowodują zastosowanie na terenie imprezy masowej, technicznych urządzeń rejestrujących, umożliwiających właściwą realizację koniecznych przedsięwzięć. Dodatkowo zdefiniowano pojęcie nośnika informacji, wskazując, że będą to wymienne cyfrowe nośniki danych służące do przechowywania obrazu i dźwięku – tłumaczy Wioletta Paprocka, rzecznik prasowy MSWiA.

Projekt przewiduje, iż obowiązkowej rejestracji obrazu i dźwięku na terenie imprezy masowej podlegają poza sektorami dla uczestników imprezy masowej miejsca, w których może dojść do zakłócenia porządku publicznego, a w szczególności ogrodzenie zewnętrzne, kasy biletowe, furtki i bramy, ciągi komunikacyjne, parkingi, płyta boiska. Jednocześnie wskazuje zakres rejestracji, który ma umożliwić identyfikację, rozpoznanie, detekcję lub kontrolę osób lub sytuacji – dodaje rzecznik.

Utrwalenia przebiegu imprezy masowej organizowanej na stadionach, w obiektach lub na terenach specjalnie do tego celu przeznaczonych, dokonuje się przy użyciu cyfrowych urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemu dozorowego, rejestrujących obraz barwny i dźwięk.